Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i geobiologi

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor - og masternivå

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje ei innføring i jorda som eit dynamisk system der biosfæra er ein aktiv komponent. Det komplekse geosystemet har ei lang historie der prosessane og vekselverknadane mellom desse har utvikla seg. Emnet skal formidle forståing for grunnleggande geobiologiske prosessar, dokumenterte storskala endringar, samt menneska sin plass i, og innverknad på, geosystemet.

Innhald:

Emnet vil formidle korleis sentrale biologiske prosessar (f.eks. fotosyntese, biomineralisering) har påverka geosystemet (f.eks. atmosfærekjemi, globale biogeokjemiske krinslaup). Emnet tek vidare opp koplinga mellom livet si utvikling på jorda og storskala endringar i paleogeografi og globalt klima med eksempel frå Noregs geologiske historie.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • forklare sentrale omgrep, definisjonar og teoriar (f.eks. geologisk tid, geosystemet, geobiologi, karbonkrinslaupet, evolusjon)
 • forklare korleis geo- og biosfæra kan påverke kvarandre (f.eks. biogeokjemiske kretsløp)
 • demonstrere korleis den geologiske tidsskalaen er organisert hierarkisk og systematisk, samt forklare korleis den er konstruert
 • diskutere kva for konsekvensar ulike geodynamiske prosessar (f.eks. endringar i paleogeografi, vulkanisme) har hatt for hav, klima og liv.
 • gi att hovudtrekka i livet si utvikling på jorda, med eksempel frå fossilrekka

Ferdigheiter

Studenten kan

 • gjennomføre kvantitative analyser (f.eks. estimere utslettingsratar frå globale fossildatabaser) og summere opp data/resultat grafisk
 • programmere enkle dynamiske modeller (f. eks. ein to-boksmodell av karbonkretsløpet) og diskutere dynamisk åtferd (f. eks. tilbakekoplingar)
 • tolke (lese og forklare) grafar og figurer med geosystemdata (f.eks. tidsseriar)
 • forklare og diskutere korleis geo- og biosfæra kan påverke kvarandre
 • gjennomføre enkle søk etter relevant geovitskapleg litteratur, samt sitere kjelder korrekt

Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende eit presist fagspråk til å beskrive og diskutere prosesser og hendingar
 • erkjenne, vurdere og formidle menneska si binding til og innverknad på geosystemet
 • demonstrere evna til å fungere individuelt og opptre etisk i samarbeid med andre
 • gjennomføre feltarbeid på ekskursjon i samsvar med GEO/UiB sine HMS-retningslinjer

Krav til forkunnskapar

GEOV101 - Instituttet kan vurdere fritak fra forkunnskapskravet ved søknad. Kontakt studiekonsulenten på Instituttet.

Tilrådde forkunnskapar

GEOV102, GEOV103, GEOV104, GEOV109, BIO100

Studiepoengsreduksjon

10 sp overlapp med GEO313 (for studenter med eksamen fra 2012 eller senere); 5 sp overlapp med GEO313 (for studenter med eksamen før 2012)

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga gis i form av førelesningar, laboratoriegrupper, seminar og feltkurs.

Førelesning og/eller seminar, 2 timer i veka i 11 veker.

Øvingar, 4 timer i veka i 11 veker.

Ekskursjon, 4 dagar i veka i 1 veke.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på øvingar og innlevering av oppgåver.

Deltaking på seminar og innlevering av seminaroppgåver.

Deltaking på feltkurs og innlevering av feltrapport.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: Mappevurdering (innleverte oppgåver frå øvingar og seminar, samt ekskursjonsrapport)

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Haust. Det er berre mogelegheit for vurderingsmelding og innlevering av mappe i dei semester emnet vert undervist.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Institutt

Institutt for geovitenskap

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev. studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon