Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Geofarar

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEOV217
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Emnet undervisast på engelsk dersom engelskspråklege studentar meldar seg til emnet.
 • Ressursar

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Geofarer er hendelser koblet til geologiske og/eller geofysiske prosesser, som potensielt kan lede til skade på miljø og/eller samfunn. Emnet har som mål å gi en innføring i forskjellige typer geofarer, deres potensielle konsekvenser og hva man kan gjøre for å forebygge naturkatastrofer. Hovedfokus vil være på norske geofarer, men ekstreme hendelser fra andre deler av verden vil dras inn som eksempler der det er formålstjenlig. Emnet skal formidle forståelse for de geologiske og fysiske prosesser som driver geofarer, hvordan samfunnet påvirkes av og kan håndtere geofarer, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å hindre katastrofale hendelser. Det vil legges vekt på å bygge opp en forståelse for samspillet mellom natur og samfunn, og hvordan dette samspillet kontrollerer de potensielle konsekvenser av en hendelse.

Innhold:

Hovedfokus vil være på skred og ras, flom, tsunami, jordskjelv og vulkanutbrudd, der de geologiske og fysiske prosesser bak vil belyses sammen med mulige konsekvenser og metoder til å kvantifisere risiko. I tillegg diskuteres vekselvirkninger mellom forskjellige typer av geofarer, forebygging og håndtering av katastrofer samt kvantifisering og håndtering av usikkerheter. Kurset vil inneholde tre komponenter, en teoretisk, en praktisk og en feltbasert del. De teoretiske læringsaktivitetene vil være ledet av en foreleser med spisskompetanse innenfor sitt fagfelt. Videre vil en viktig del av kurset være praktiske undervisningsaktiviteter der studentene selv kan jobbe med forskjellige aspekter av pensum. For å få førstehånds kjennskap til aktuelle geofarer i nærmiljøet vil det gjennomføres en ekskursjon der studentene vil presenteres ulike geofarer (for eksempel flom og skred) samt forskjellige sikringstiltak, og vil få mulighet for selv å identifisere potensielle og tidligere hendelser i felt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten har

 • oversikt over de fysiske og geologiske prosesser bak geofarer som skred, ras, flom, tsunami, jordskjelv og vulkanutbrudd.
 • kunnskap om dannelsen av ulike landformer og avsetninger knyttet til geofarer.
 • kunnskap til å beskrive metoder for å kvantifisere risiko for de enkelte geofarer og faktorer som kontrollerer usikkerheter.
 • forståelse av mulige konsekvenser av geofarer og håndtering av risiko og katastrofale hendelser.
 • viten om mulige vekselvirkninger mellom forskjellige geofarer og deres konsekvenser.

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre enkle kvantitative analyser (f.eks. beregne utløpsbaner for skred, beregne forventet nivå av bakkebevegelse i forbindelse med et jordskjelv).
 • gjenkjenne avsetninger og landformer knyttet til geofarer.
 • gjennomføre presentasjon og enkel bearbeiding av data i et Geografisk Informasjons-System (GIS).
 • oppsummere observasjoner/data/prinsipper om geofarer grafisk.
 • gjenkjenne og diskutere forskjellige tiltak for å redusere risikoen for katastrofale geofare-hendelser.
 • identifisere og kategorisere skredavleiringer og sikringstiltak i felt.

Generell kompetanse

Studenten har

 • evne til å anvende et presist fagspråk til å beskrive og diskutere geofarer og deres konsekvenser.
 • innsikt i å erkjenne, vurdere og kommunisere menneskenes rolle i, vår innvirkning på og konsekvensene av geofarer.
 • evne til å fungere individuelt og i samarbeid, og etisk korrekt sammen med fagfeller.
 • trening i å gjennomføre feltarbeid på ekskursjon i samsvar med GEO/UiB sine HMS-retningslinjer.

Krav til forkunnskapar

GEOV101, GEOV111

Tilrådde forkunnskapar

GEOV104, GEOV107, GEOV110, GEOV225

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Emnet vert gitt som ein serie av webinarar og seminarar kombindert med sjølvstudie og mappearbeid. Det inngår ein ekskursjon i emnet. Ekskursjonen eller andre delar av undervisninga kan leggjast på 1-2 helgar i løpet av semesteret etter behov.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Adgang til vurdering i emnet forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:
Gjennomført og godkjent tre (3) obligatoriske oppgåver: ein poster, grupperapport og ein individuell skriftleg tekst.
Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig berre i undervisningssemesteret

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Mappevurdering

Mappevurderingen skal dekke 3 skriftlige tekster basert på temaene undervist i seminarene, samt et refleksjonsnotat etter endt undervisning.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Vurdering kun i undervisningssemesteret- haust.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon