Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Geofarar

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i forskjellige typer geofarer, deres potensielle konsekvenser og hva man kan gjøre for å forebygge katastrofer. Hovedfokus vil være på norske geofarer, men ekstreme hendelser fra andre deler av verden vil dras inn som eksempler der det er formålstjenlig. Hovedfokus vil være på skred og ras, flom, tsunami og jordskjelv der de geologiske og fysiske prosesser bak vil belyses sammen med mulige konsekvenser og metoder til å kvantifisere risiko. I tillegg diskuteres vekselvirkninger mellom forskjellige typer av geofarer, forebygging og håndtering av katastrofer samt kvantifisering og håndtering av usikkerheter. En viktig del av kurset er praktiske øvelser der studentene selv kan jobbe med forskjellige aspekter av pensum. Som en del av øvelsene vil det gjennomføres en feltøvelse med fokus på skredkartlegging.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskapar:

 • forklare de fysiske og geologiske prosesser bak geofarer som skred, ras, flom, tsunami og jordskjelv.
 • beskrive metoder for å kvantifisere risiko for de enkelte geofarer og faktorer som kontrollerer usikkerheter.
 • forklare mulige konsekvenser av geofarer og håndtering av risiko og katastrofale hendelser.

Ferdigheiter:

 • gjennomføre basal risikoanalyse for utvalgte geofarer.
 • identifisere og kategorisere skredavleiringer i felt.

Generell kompetanse:

 • kan diskutere mulige vekselvirkninger mellom forskjellige typer geofarer og deres konsekvenser.

Krav til forkunnskapar

GEOV101, GEOV111

Tilrådde forkunnskapar

GEOV104, GEOV107, GEOV110, GEOV225

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

2 timer forelesning per uke i 14 uker

2 timer øvelser per uke i 14 uker.

2-3 dagers feltekskursjon i Bergensområdet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

4 Obligatoriske øvelser

1 Feltrapport

Godkjende obligatoriske aktiviteter er gyldig i 3 semester

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen. Tillate hjelpemiddel: ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  19.12.2018, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  05.12.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen