Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Computational Methods in Solid Earth Physics

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:
Programmering er ein sentral ferdigheit for geofysikar som jobbar i industri og akademia. Det overordna målet med dette kurset er å gje studentane ei god forståing av berekningsorientert geofysikk og kvifor dette emnet er viktig i geofysikk. Eit første delmål med kurset er å gje studentane eit middels nivå av forståing og ferdigheiter i programmering og berekningsorientert geofysikk. Eit anna delmål med kurset er at studentane skal læra å gjera ein litteraturstudie eller eit lite forskingsprosjekt på eit emne i berekningsgeofysikk.

Innhald:
I dette kurset skal studentane læra ei rekkje verkty frå numerisk matematikk, inkludert interpolering, derivasjon, integrasjon, signalhandsaming og løysa enkle vanlege / partielle differensiallikningar og skriva dataprogram (i Matlab) som gjeld desse metodane på emne i geofysikk. Desse tema inkluderer seismiske undersøkingar, jordskjelvseismologi og gravitasjon. Studenten vil då gjera eit litteratur eller forskingsprosjekt på eit bestemt emne i berekningsorientert geofysikk, skriva ein kort artikkel om dette temaet, med spesiell vekt på numeriske og programmeringsaspekt, og til slutt gje ein presentasjon av dette prosjektet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten

 • Forstår ulike problemstillingar knytt til programmering (inkludert programmeringsstil og feilsøkjing)
 • har ei god grunnleggjande forståing av grunnleggjande omgrep i numeriske metodar (til dømes interpolasjon / differensiering / integrasjon i 1D / 2D / 3D, signalhandsaming og løysing av differensiallikningar)
 • kan diskutera og nytta desse numeriske metodane til spesifikke problem i berekningsgeofysikk (til dømes ved seismiske undersøkingar, jordskjelvseismologi og tyngdekraft).
 • veit korleis ein skal gjennomføra ein litteraturstudie om eit emne på beregningsgeofysikk og / eller eit lite forskingsprosjekt
 • Kan bruka verkty frå biblioteket, og dessutan elektroniske verkty for dette prosjektet i berekningsorientert geofysikk

Ferdigheiter
Studenten

 • Kan skriva dataprogram i Matlab for å illustrera og løyse vitskaplege problem i geofysikk
 • Kan forklara kvifor berekningsgeofysikk er viktig i industri og akademia
 • Kan skriva ein kort vitskapleg artikkel om eit emne som er relevant i berekningsorientert geofysikk
 • Kan gje ein presentasjon om dette temaet i berekningsorientert geofysikk til jamnaldrande og ekspertar

Generell kompetanse
Studenten

 • Kan skriva dataprogram som er relevante i geofysikk
 • Har kunnskap om tydinga av beregningsorientert geofysikk i industri og akademia
 • Kan gjera ein sjølvstendig litteraturstudie og / eller forskingsprosjekt på området berekningsgeofysikk
 • Er i stand til å delta i ein diskusjon om ei problemstilling i berekningsorientert geofysikk

Krav til forkunnskapar

GEOV112, MAT121

Tilrådde forkunnskapar

MAT212 og MAT131

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Totalt undervisning i 12 veker

Første 8 Uker:

Undervisning ved hjelp av aktive læringsteknikkar: 4 timer / veke,

Siste 4 veker: Forsking- eller litteraturprosjekt

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesningar: 2t/veke i 10 veker

Datalabb 2t/veke i 14 veker

Seminar 2t/veke i 4 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking i all undervisning; alle øvingar skal leverast og alle øvingar må vere godkjente. Godkjente obligatoriske delar er berre gyldige i inneverande semester.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: Mappevurdering

 • Øvingar, munnleg presentasjon, skriftleg rapport

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Vår. Det er kun mulighet for vurderingsmelding og innlevering av rapport/mappe i semestre hvor emnet blir undervist.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Institutt

Institutt for geovitenskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Eksamensinformasjon