Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Karstgeologi og karsthydrologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEOV221
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, engelsk ved behov
 • Ressursar

Undervisningssemester

Haust. Emnet går ikkje hausten 2019.

Emnet inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen og Mo i Rana

Mål og innhald

Mål:
Samvirket mellom nedbør, grunnvann og lettoppløselige bergarter fører til dannelse av et eiendommelig landskap, karst. Karstlandskapet er karakterisert ved en forreven og sammensunket overflate, underjordisk drenering, grotter, kilder og elvenedløp. Emnet har som formål å gi en grundig innføring i sammenhengen mellom prosess og form, hvordan karst utvikles over lengre tidsrom, og hvordan prosessene reagerer på klimaendringer. Karst er en viktig grunnvannsressurs, og ofte eneste vannkilde i mange tett befolkede områder, og fossil karst (paleokarst) inneholder metalliske mineraliseringer og petroleum. Grotter er unike arkiver for arkeologi, biologi og klimahistorie. Emnet skal formidle forståing for at prosesser, intrikate korrosjonsformer og især grotters innhold er sensitive for miljøendringer og human påvirkning og krever derfor særskilt forvaltning i forhold til ødeleggelse.

Innhald:
Teorikurset gjennomgår de kjemiske prosessene ved karstoppløsning med hovedvekt på reaksjonshastighet (kinetikk) og kopler dette til grunnvannsbevegelse og speleogenese. Dette føres videre til landskapsutvikling, og en gjennomgår de ulike formelementer som dannes på og under jordoverflaten. Kurset gir videre en oversikt over grotters innhold og kronologi og deres betydning i klima- og miljøhistorie. Karst har stor samfunnsmessig betydning som vann- og petroleumsreservoarer og som turistmål, dette blir og diskutert. Karstakviferer, deres dynamikk, og studiet av dem blir belyst med eksempler og praktiske øvelser. Feltkurset gir en grundig, praktisk innføring i overflate- og grottemorfologi og i praktiske hydrogeologiske teknikker i bruk på karst. Studenten får opplæring i praktisk grottekartlegging og morfometri på overflateformer. Kurset gir studenten ferdigheter i og kunnskap om sikker og mest mulig sporløs ferd i sårbare grotter. Feltkurset er fysisk krevende. Laboratorieøvelsene omfatter praktiske laboratorieøvelser i oppløsningskinetikk og analyse av karstvann.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten

 • Kan forklare grunnleggende begrep, definisjoner og teorier i speleogense og karstmorfologi
 • Kan gjøre rede for dynamikk og synergi mellom oppløsningskinetikk, væskeflyt og speleogenese
 • Kan gjøre rede for meteorisk og hypogenetisk speleogenese
 • Kan forklare karstlandskapers utvikling over lange tidsrom og hvordan ulike karstifiseringsmekanismer dominerer under ulike klimaregimer
 • Kan gjøre rede for mineraliseringsprosesser i karst
 • Kan gjøre rede for dannelse av relikt karst og paleokarst
 • Gjøre rede for metoder i og resultater fra speleokronologi og gi eksempler på hvordan speleothemer og sedimenter kan aldersbestemme landskapsutvikling og fungere som arkiv for miljøhistorie, faunahistorie og paleoantropologi.
 • Kan gjøre rede for karstfenomenes rolle som ressurs for vann, mineraler, petroleum og turisme
 • Kan gjøre rede for geofarer relatert til karst.
 • Kan forklare dilemmaet mellom forvaltning av en sårbar ressurs og turisme

Ferdigheiter
Studenten

 • Kan gjenkjenne og klassifisere overflateformer og speleogener i felt og tolke deres genese
 • Kan klassifisere grottesedimenter, mineraliseringer og speleothemer og diskutere deres betydning for speleokronologi og landskapsutvikling
 • Har ferdigheter i vannføringsmålinger i felt, vannprøvetaking og sporing av underjordisk drenering
 • Kan gjennomføre eksperiment med oppløsning av kalsiumkarbonat i vann og målt reaksjonshastigheten
 • Kan gjennomføre analyse av karstvann for makrokomponenter og beregnet metningsforholdene
 • Har ferdigheter i grottekartlegging, fremstilling av ferdige kart og morfologiske tolkninger
 • Har tilegnet seg ferdighet i å bevege seg sikkert og mest mulig sporløst i grotter

Generell kompetanse
Studenten kan

 • anvende et presist fagspråk til å beskrive og diskutere prosesser og hendelser i karst og knytte det til andre geologiske fenomener og terminologi
 • forklare og begrunne karstfenomener og de underliggende prosessene i forhold til klima- og landskapsutvikling og hvilken rolle de har som georessurser
 • kan forklare og begrunne for legmann strategier ved bevaring og forvaltning av karstformer, grunnvann i karst og hvordan tilstrebe sporløs ferd i grotter

Krav til forkunnskapar

GEOV101.

For geografistudentar: GEO212 og GEO291

Tilrådde forkunnskapar

KJEM110, GEOV229

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar, feltkurs og laboratorieøvingar.

Førelesningar, 2 timar per veke i 12 veker (frå veke 35).

Feltkurs, 7 døgn i 1 veke.

Laboratorieøvingar, 2 dagar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på felt- og laboratoriekurs, samt godkjent felt- og laboratorierapport.
Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgande semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:
Skriftleg eksamen (4 timar)

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modellar angitt i fakultetet sine reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL221

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Tlf 55 58 35 19