Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kvartære havnivåendringer

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEOV223
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Engelsk dersom engelskspråklige studenter deltek
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor- og Masternivå

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Bergen og Bømlo, Stord (feltkurs)

Mål og innhald

Mål:
Emnet har som mål å gje ei djupare forståing av dei store og raske havnivåendringane som har prega Kvartærtida og dei viktigaste prosessane som fører til slike endringar både globalt og lokalt, heilt fram til vår eiga tid. Dette omfattar også kunnskap om metodane som vert nytta i slike studiar og koplinga til klimaendringane og framveksten og tilbakesmeltinga av dei store isbredekka.

Innhald:
Emnet tar opp tema som eustasi og isostasi samt oseanografiske, klimatiske og andre faktorar som har vore med å styra havnivåendringane gjennom Kvartærtida. Det vil bli gjeve ei teoretisk og praktisk innføring i studium av endringane som har funne stad i tidlegare tider like frem til vår eiga tid og årsakene til desse. Regionalt vært hovudvekta lagt på Skandinavia, men metodar og resultat frå andre deler av jorda vil og bli gjennomgått. Det inngår øvingar i felt (boring og prøvetaking) for å lære "isolasjonsmetoden" med sikte på å bestemme høgd og alder av tidlegare havnivå.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten

 • gjer greie for dei viktigaste prosessane som verker inn på havnivået, inkludert isostasi, eustasi, geoide-deformasjon, temperatur- og salinitespåverknad
 • gjer greie for samanhengen mellom klima, brevariasjonar og havnivå
 • gjer greie for dei viktigaste metodane som blir nytta til å studere havnivåendringar i ulike deler av verda, med fokus på dei geologiske arkiva

Ferdigheiter
Studenten

 • skisserer og analyserer gangen i dei kvartære havnivåendringane som har funne stad i ulike deler av jordkloden
 • vurderer og diskuterer årsakene til dei store regionale skilnadene i havnivåendring som ein har observert
 • utforskar og tolkar geologiske arkiv, inkludert sedimentsekvensar i innsjøbasseng, som vert nytta til å rekonstruera havnivåendringar som har skjedd i tidligare tider

Generell kompetanse
Studenten

 • har god innsikt i teoriar, problemstillingar, metodar og årsakssamanhengar som er knytt til havnivåendringar i fortid, notid og framtid
 • kan formidle munnleg og skriftleg sentralt fagstoff omkring havnivåendringar gjennom kvartærtida
 • kan planlegge og gjennomføre geologiske granskingar for å få ny kunnskap om strandforskyvinga langs kysten av Noreg (til dømes eit mastergrad-prosjekt)

Krav til forkunnskapar

GEOV101, GEOV102, GEOV110

Tilrådde forkunnskapar

GEOV110

Studiepoengsreduksjon

 Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar, seminar og feltkurs

Forelesninger, 4 timar per veke i 15 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på seminar
Obligatorisk deltaking på feltkurs
Godkjend rapport frå feltkurs

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i totalt 3 semester, inkludert semesteret dei først vart godkjente.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsform:
Skriftleg eksamen (4 timar)

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Institutt

Institutt for geovitenskap

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:
Studierettleiar@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  18.11.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted