Hjem
Studentsider
Masteremne

Kvartær geokronologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEOV228
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar 
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor- og masternivå.

Undervisningssemester

Haust.

Emnet vert ikkje undervist ved lågt studenttal og inngår derfor i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:
Emnet har som mål å gi ei innføring i prinsipp og metodar for aldersbestemming av hendingar i kvartærtida. Dette inkluderer òg ei kritisk vurdering av kontekst og geologiske arkiv som vert mykje nytta til å rekonstruere utviklingshistoria. Emnet skal vidare formidle forståing for det teoretiske grunnlaget for radioaktivitet, radioisotopiske metodar og effektar, samt andre kjemiske og biologiske metodar.

Innhald:
Emnet tek opp dateringsmetodar og -teknikkar som radiokarbon- og uranseriedatering, kosmogene nuklidar, luminescens, aminosyre-, tefra- og dendrokronologi. Emnet legg vekt på praktisk bruk av dei ulike dateringsmetodane og kritisk vurdering av analyseresultat.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten kan

 • forklare sentrale omgrep, definisjonar og teoriar (f.eks. geologisk tid, radioaktivitet, presisjon/nøyaktigheit, usikkerheit)
 • forklare prinsippa og det teoretiske grunnlaget for dei ulike dateringsmetodane
 • vurdere pålitelegheit til data oppnådd ved numeriske og relative metodar, samt korrelasjonsmetodar
 • vurdere dateringsresultat kritisk i både geokronologisk og geologisk kontekst
 • demonstrere kva metodar som gir resultat som må korrigerast og/eller kalibrerast

Ferdigheiter
Studenten kan

 • velje relevante dateringsmetodar for eit gitt materiale og/eller ei gitt problemstilling
 • gjennomføre enkle rekneoppgåver og berekningar for datering av geologisk materiale, blant anna ved bruk av rekneark og nettbaserte ressursar
 • summere opp observasjonar/data/resultat/prinsipp grafisk
 • tolke (lese og forklare) grafar og plott med geokronologiske data
 • samanlikne og drøfte forskjellige geologiske prosessar som har implikasjonar for bruk av dateringsmetodar og tolking av dateringsresultat

Generell kompetanse
Studenten kan

 • anvende eit presist geologisk fagspråk for å skildre og diskutere geologiske prosessar, arkiv, materiale og dateringsmetodar
 • anvende vitskaplege metodar og integrere, analysere, tolke og kritisk vurdere datasett for å teste hypotesar
 • anvende geovitskaplege kunnskapar i problemstillingar knytt til metodebruk og resultat
 • bruke bibliotek og vitskaplege databaser til å hente inn relevant informasjon

Krav til forkunnskapar

GEOV109 og GEOV110 (GEOV106 eller GEOV108). For geografistudentar: GEO111.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

10 sp overlapp med GEOL328

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på Institutt for geovitskap og Institutt for geografi.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gitt i form av førelesingar og øvingar.

Førelesing og/eller øving, 4 timer i veka i 15 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på alle øvingar og innlevering av alle oppgåver.
Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgjande semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:
Mappevurdering, utgjer 40 % av karakteren.
Munnleg eksamen, utgjer 60 % av karakteren.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er berre mogelegheit for vurderingsmelding og innlevering av mappe i dei semester emnet vert undervist.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:
Studierettleiar@geo.uib.no