Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Magmatisk og metamorf petrologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOV242
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk. Delar av kurset blir undervist på norsk dersom berre norskspråklege studentar.
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:
Kurset gjennomgår magmatisk aktivitet i ulike tektoniske miljø, inkludert kontinentale riftsoner, intrakontinentale miljø, spredningsrygger og subduksjonssonar.

Innhald:
Etter ein kort introduksjon vil fasediagram og forholdet mellom mineralfasar bli gjennomgått. Denne teoretiske bakgrunnen er nødvendig for å kunne forklare smelting og krystallisasjon av magma. I den neste delen av kurset vert desse prosessane kopla til ulike magmatiske miljø som er knytt til jordas platetektonikk. Til slutt vil studenten få ein kort introduksjon til dei mineralogiske og teksturelle endringane som finner stad i dei vanlegaste skorpedannande bergartane ved ulike metamorfe forhold.

I løpet av semesteret vil studenten jobbe på eit prosjekt basert på eit datasett henta frå eit magmatisk objekt (for eksempel Bushveldintrusjonen, Isle of Rum lagdelte intrusjon, Skaergaardintrusjonen, Chaines des Puys vulkanserien). Studenten vil følgje kvart steg frå petrologiske observasjonar i tynnslip, til CIPW norm og enkle geokjemiske diagram, og vil til slutt kunne byggje ein petrologisk modell. Til slutt skal kvar student gje eit kort seminar som presenterar ein vitskapelig artikkel med relevans til forelesingane.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten kan

 • forklare faserelasjoner i enkle fasediagram
 • forklare forskjellen mellom eit åpent og eit lukka system
 • forklare dei fysiske prosessane av partiell smelting i mantelen og dannelse av magma
 • forklare korleis magmatisk differensiering, miksing og kontaminering endrar magmatiske smelter på vei til overflata
 • kjenne igjen dei petrologiske og geokjemiske karaktertrekka til ulike tektoniske miljø
 • forstå endringer i mineralfasene i ulike metamorfe miljø

Ferdigheiter
Studenten kan

 • identifisere samanhengen mellom type magmatisk aktivitet og tilhøyrande platetektonisk miljø
 • tolke enkle geokjemiske variasjonsdiagram for vulkanske bergartsseriar.
 • beskrive og tolke tekturer i magmatiske og metamorfe bergartar
 • gje ei oversikt over ulike metamorfe miljø og produkt
 • beskrive karaktertrekka til jordas platedannande ytre skall

Generell kompetanse
Studenten kan

 • plotte data og utføre enkle reknestykke i excel
 • lese og finne relevant informasjon frå vitskapelege artiklar
 • presentere eit lite prosjekt ved hjelp av powerpoint
 • bruke eit petrografisk mikroskop og kjenne igjen bergartsteksturer og mineralsamansetjingar

Krav til forkunnskapar

GEOV101, GEOV103

Tilrådde forkunnskapar

GEOV241

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger 4 timar/veke, fordelt på 2 gonger
 • Øvingar 2 timer/veke
 • 30 minuttars seminar for kvar student

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane skal fullføre 3 oppgåver for få endeleg vurdering i emnet:

- Bergartsbeskrivingar, eit tynnslip og ein håndprøve

- Seminar, presentere ein vitskapleg artikkel relevant frå undervisninga

- Excelbasert øving der ein skal kalkulere ein petrogenetisk modell.

Vurderingsformer

Vurderingsformar: Mappevurdering, der alle deler tel likt:

- Vurdering av bergartsbreskivingane
- Vurdering av seminar
- Vurderinig av exceløvinga

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

GEOL108 :10 sp, GEOL242 : 10 sp

Vurderingssemester

Vår. Det er berre mogleg å vurderingsmelde seg og levere mappe i semestra emnet vert undervist.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:
Studierettleiar@geo.uib.no
Tlf 55 58 35 19