Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Videregåande strukturgeologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEOV251
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, engelsk ved behov
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:
Strukturgeologi og tektonikk omhandler deformasjonen av jordens litosfære. Kurset tar sikte på å gi avanserte teoretiske aspekter av deformasjon. Foruten kvantitative aspekter ved spennings - og formforandringsanalyser, er det brede spekteret av deformasjonskompleksiteter i kontraksjons-, ekstensjon- og sidelengsregimer på forskjellige skalaer uthevet. Kurset gir en grundig forståelse av litosfærenes reologiske egenskaper, inkludert sprø og plastiske deformasjonsprosesser ved mikroskala. På makroskala diskuteres samspillet mellom klima og tektonikk. Forelesninger ledsages av en rekke praktiske studier med sikte på å anvende og styrke kunnskapen i ulike øvelser.

Innhold:
Kurset inneholder en kvantitativ tilnærming av spenning og formforandring i ulike tektoniske omgivelser, avanserte aspekter av bergdeformasjon og reologi i lys av sprø, duktile og plastiske deformasjonsprosesser, en vurdering av spekteret av komplekse deformasjonsgeometrier, tilnærminger til balansering og resturering av seksjoner or kart, samt aspekter av klima-tektonikk interaksjon. I en serie seminarer bruker studentene sine kunnskaper på regionale geologiske aspekter fra Bergensområdet, Norge og Skandinavia.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper
Studenten

 • har en avansert forståelse av spenning, formforandring, reologi og deformasjon, inkludert kvantitative aspekter
 • kan gjenkjenne moderat komplekse strukturer og forholde disse til bestemte deformasjonsregimer
 • har avansert innblikk i sprø og plastiske deformasjonsprosesser på mikroskala og en grunnleggende kunnskap om DPTt-utvikling
 • forstår hvordan forskjellige tektoniske stiler kan oppstå som kombinasjon av endogene og eksogene prosesser

Ferdigheter
Studenten kan

 • kvantitativt beskrive spenning og formforandring
 • kvalitativt beskrive forhold for sprø og viskøs svikt
 • plotte og tolke avanserte strukturelle datasett
 • løse, gjenopprette og balansere moderat komplekse deformasjonshistorier
 • diskutere aspekter i strukturgeologi og tektonikk med hensyn til Bergen og Norges regionale geologi på avansert nivå

General kompetanse
Studenten

 • kan gjennomføre en strukturell feltundersøkelse med moderat kompleksitet
 • forstår og kunne evaluere strukturelle data fra rapporter, kart og publikasjoner
 • kan delta i diskusjon innen strukturell geologi og tektonikk på moderat nivå

Krav til forkunnskapar

GEOV104 eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

MAT101

Studiepoengsreduksjon

10 sp overlapp med GEOL261

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Undervisning, 2 timer per uke
 • Øvelser, 2 timer per uke

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppmøte på alle øvingar. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldig i tre (3) semester, inkludert semesteret dei var godkjende

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 4 timar skriftleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:
Studierettleiar@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  15.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted