Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Seismotektonikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:Målet med emne GEOV255 Seismotektonikk er å forklare sammenhengen mellom seismologi og tektonikk.

Innhold:Prosesser relatert til jordskjelv i forskjellige deformasjonsmiljøer som divergerende, konvergerende, og horisontalt glidende (transcurrent) plategrenser, blir forklart gjennom eksempler. Sammenhengen mellom spenningsoppbygging og deformasjon blir beskrevet i globale, regionale og lokale skala. I tillegg, deformasjonsprosesser i intraplate og stabile kontinentale områder blir gjennomgått. Prosesser knyttet til koblingen mellom spenningsoppbygging, forkastningsbrudd, og jordskjelv, blir definert. Bruken av paleoseismologiske metoder for å kunne identifisere pre-historiske jordskjelv og jordskjelvsbrudd blir gjennomgått.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten kan

 • beskrive sammenhengen mellom spenningsoppbygging og deformasjon
 • beskrive sammenhengen mellom forkastningstyper og spenningsmønstre
 • forklare prosesser knyttet til deformasjon langs plategrenser og intraplate områder
 • forklare sammenhengen mellom forkastningsbrudd og jordskjelv
 • beskrive geologiske prosesser som er knyttet til jordskjelv

Ferdigheiter
Studenten kan

 • beregne lokalisering av et jordskjelv basert på seismologiske målinger på ulike geografiske steder
 • beregne magnitude til et jordskjelv basert på seismologiske målinger på ulike geografiske steder
 • beregne fokalmekanismen til et jordskjelv basert på seismologiske målinger på ulike geografiske steder

Generell kompetanse
Studenten kan

 • presentere grunnleggende konsept innen jordens deformasjon til en som er ukjent med temaet
 • lese vitenskapelige artikler og oppsummere innholdet
 • diskutere vitenskapelige tema

Krav til forkunnskapar

GEOV101

Instituttet kan vurdere fritak fra forkunnskapskravet ved søknad. Kontakt studiekonsulenten på Instituttet

Tilrådde forkunnskapar

GEOV111

Studiepoengsreduksjon

10 sp overlapp med GEOF273

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vert undervist i heildigital form. Studentane skal sjå 64 førehandsinnspelte undervisingsfilmar og gjere digitale øvingar. Det er satt av tid i timeplan for arbeid med emnet. Studentane vil ha digital kontakt med undervisar gjennom semesteret, men vil ha to fysiske samlingsveker (à 5 dagar) i veke 3 og 14.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane må gjennomføre obligatoriske øvingar, 2 timer pr. veke

Vurderingsformer

Mappevurdering. Mappa består av oppgåve og munnleg presentasjon.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen / ikkje relevant.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOF273

Vurderingssemester

Vår. Vurdering er berre mogleg i semester med undervising.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Eksamensinformasjon