Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Petroleumsgeologi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 stp. 

Studienivå (studiesyklus)

Lavere grad

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ein introduksjon til petroleumgeovitskap med fokus på utforsking i ein global samanheng. Det blir gitt ei innføring i ulike utforskingstrategiar, og ein går igjennom dei viktigaste typane av geologiske data som blir nytta i utforsking.

Kurset er delt i 4 hovudtema:

 • oversikt over petroleumgeovitskap og dei data som blir nytta
 • «Subsurface environment» og hovudtypar av data som blir nytta i studiet av undergrunnen
 • «play fairway» analyse og element som inngår i omgrepet «petroleum play»
 • eksempel på petroleumprovinsar

Studenten vil få bakgrunnkjennskap i teoriar og omgrep gjennom forelesingar, og praktisk erfaring ved å arbeida med geovitskapelege data.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar: Studenten

 • kan forklare kva hydrokarbon habitat er og kjenne til dei viktigaste utforskingstrategiane
 • kan greie ut om dei forskjellige typane av geovitskapelege data blir nytta i utforsking, korleis dei vert nytta, og deira pålitelegheit
 • kjenner til ein eller fleire petroleumprovinsar og kan diskutera kva slag geologiske element som er avgjerande for at desse er ein økonomisk suksess eller fiasko

Ferdigheiter: Studenten kan

 • forklare omgrepet «petroleum play», og greie ut om kva slag elementar som inngår (dvs kjeldebergartar, reservoarbergartar, forseglande bergartar, og hydrokarbongenerering relativ til felletypar som er til stades)
 • beskrive og tolke relativt enkle datasett frå brønnar i eit felt og gjere ei geologisk vurdering av feltet, og foreta ei berekning av petroleumreservane

Generell kompetanse Studenten kan

 • nytta eit geologisk fagspråk til å beskrive og diskutere geovitskapelege problemstillingar relatert til petroleumutforsking
 • arbeide i gruppe med tolking av subsurface dataset

Krav til forkunnskapar

GEOV101

Tilrådde forkunnskapar

GEOV107

Studiepoengsreduksjon

10 sp overlapp med GEOL260

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar: 1- 2 timar pr. veke i 13 veker

Øvingar: 1 - 2 timar pr. veke i 12 veker som dekker fylgjende tema: «play fairway» øving, log tolking/formasjonevaluering, seismisk tolking, ´Taminga´integrerte øvingar, og hydrokarbon provins case study.

Fortløpande tilbakemelding på innleverte øvingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Øvingar: obligatorisk deltaking og innlevering. Alle øvingar skal vere godkjende for å få endeleg vurdering i emnet.

Vurderingsformer

Multiple-choice skriftleg eksamen - 4 timar. Digital eksamen, se http://www.uib.no/student/86719/digital-vurdering-studenter

Grunna korona: Våren 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

 • Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus

Hjelpemiddel til eksamen

Alle kalkulatorar tillatne, i samsvar med fakultetet sine reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL260

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. Ved eksamen i haustsemesteret vert eksamen gitt tidleg i semesteret. 

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.06.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  20.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen