Hjem
Studentsider
Masteremne

Introduksjon til teoretisk seismologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEOV276
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, engelsk ved behov
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:
Det overordnede målet med dette emnet er å gi studenten et teoretisk grunnlag for videre studier innen anvendt seismikk og seismologi; samt bruk av eksisterende programmer for seismisk modellering.

Innhold:
Emnet gir en innføring i de grunnleggende begrep i teoretisk seismologi: Spenning og deformasjon, elastiske egenskaper, plane og sfæriske bølger, anisotropi og demping, refleksjon og transmisjon ved plane grenseflater, lagdelte medier, overflatebølger, stråleteori og diffraksjon.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten ha en dypere forståelse av de viktigste bølgefenomenene relevant for seismiske studier av bassenger og reservoarer, samt jordskjelvseismologi.

Ferdigheter
Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • forstå og være i stand til å reprodusere sentrale matematiske utledninger fra pensumlisten.
 • være i stand til å løse nye problemer og oppgaver basert på teorien fra pensum.
 • implementere sentrale deler av teorien i form av forskjellige dataprogrammer.
 • demonstrere grunnleggende ferdigheter innen seismisk modellering.

Generell kompetanse
Studenten vil få trening i

 • matematiske modellering av fysiske fenomener generelt og seismiske bølgefenomener spesielt.
 • bruk av Matlab for numeriske beregninger.
 • å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.

Krav til forkunnskapar

GEOV101

Instituttet kan vurdere fritak fra forkunnskapskravet ved søknad. Kontakt studiekonsulenten på Instituttet

Tilrådde forkunnskapar

GEOV111, GEOV113, MAT111, MAT121, MAT212

Studiepoengsreduksjon

10 sp overlapp med GEOF293 og GEOF296, 5 sp overlapp med GEOF272

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar, 2 timar/veke

Øvingar med hjelp, 2 timar/veke

Forelesningene legger vekt på stringente utledninger av sentrale resultater fra pensumlisten, men inkluderer også uformelle demonstrasjoner og diskusjoner av mer anvendt karakter.

Øvingene inkluderer både oppgaveregning og implementering av sentrale deler av teorien i form av forskjellige Matlab-programmer. Øvingene er designet slik at studentene får kontinuerlig hjelp og tilbakemelding fra foreleser, samt trening i å samarbeide med hverandre.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane må levera inn og få godkjent to skriftlege oppgåver for å få lov til å ta skriftleg eksamen. Desse oppgåvene er berre gyldige for semesteret kurset vert undervist og for påfølgjande semester (for tidleg eksamen påfølgjande semester). Dei obligatoriske innleveringane skal vere bestått for å avlegge skriftleg eksamen. Tilbakemeldingane på dei obligatoriske øvingane fungerer som ei formativ evaluering.

Vurderingsformer

I emnet benyttes følgende vurderingsform:
Avsluttende skriftlig eksamen (4 timar).
Det blir normalt stilt spørsmål fra øvingene under den avsluttende skriftlige eksamen. Dette fungerer som en summativ evaluering.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Trekkfrist
  15.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen