Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Geopraksis

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå.

Undervisningssemester

Vår.

Emnet inngår i undervisningsopptaket og har eIt avgrensa antall plasser.

Emnet er reservert for studentar på 6. semester i bachelorprogram i geovitenskap (geologi og geofysikk). Ved restplassar, kan disse tildeles studenta

r på andre årskull i bachelorprogrammet i geovitenskap.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Mål

Emnets formål er å gi studentene praktisk innsikt i muligheter og utfordringer ein møter i arbeidslivet som geolog eller geofysiker. Studentene skal ha tre ukers praksis i bedrifter, forvaltningsinstanser eller organisasjoner innen geovitenskaplige disipliner.

Innhold

Emnet startes med et søknads- og CV seminar med innhentet ekspertise. Studentene lærer å skrive søknad og CV, og skriver deretter en jobbsøknad opp mot en jobbannonse.

I praksisperiodene skal studentene bli kjent med en fagrelevant virksomhet, og utføre arbeidsoppgaver etter anvisning fra nærmeste leder.

I løpet av emnet skal studenten tilegne seg kunnskap om hvordan virksomheten er organisert, og få erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som arbeidstaker i virksomheten.

Utenom praksisperiodene er det undervisning med forelesninger og seminarer ved Institutt for geovitenskap. Innholdet i undervisningen vil i hovedsak dreie seg om arbeidsmuligheter, sammensetning av geofagssektoren i samfunnet, innovasjon, oppstart av bedrifter og refleksjon omkring egen arbeidsutførelse.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • bred kunnskap om geofaglige problemstillinger de kan møte i arbeidslivet
 • kunnskap om virksomheten de har praksisopphold i
 • kjennskap til virksomhetens muligheter, utfordringer og fremtidsperspektiv
 • kjennskap til krav, forventninger og kompetanse som stilles til arbeidstakere i virksomheten

Ferdigheter

Studenten kan:

 • arbeidsprosessen med å skrive søknad og CV
 • reflektere over eget arbeid, gjennomføring og justere dette under veiledning
 • beherske intervju som metode for innsamling av data
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om virksomheten og presentere dette skriftlig og muntlig
 • koble faglige egenskaper med yrkesutøvelsen og ha refleksjon over egne ferdigheter

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • ha innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger i virksomheten.
 • planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med de rådende etiske krav og retningslinjer som gjelder for bedriften.
 • formidle og kommunisere uavhengige faglige synspunkter, relevante problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer.

Krav til forkunnskapar

Du må ha fullført minst 60 stp i din bachelorgrad for å få opptak til emnet.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene har praksis i en fagrelevant virksomhet i tre uker. Undervisningen utenom praksis består av forelesninger og seminarer ved lærestedet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte i undervisningen. Obligatorisk oppmøte i praksisbedrift. Det må legges frem legeattest eller annen gyldig dokumentasjon ved fravær.

Vurderingsformer

Mappeevurdering Mappevurderingen består av tre deler:

- Skriftlig jobbsøknad med motivasjonsbrev og CV.¿¿

- Blogginnlegg om praksisoppholdet.

- Refleksjonsnotat fra praksisoppholdet.

- Presentasjon om praksis.

Hjelpemiddel til eksamen

ingen

Karakterskala

Bestått / ikke bestått

Vurderingssemester

Vår. Det er bare mulig å vurderingsmelde seg og gjennomføre mappevurderingen i semesteret emnet blir undervist.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet ved Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon Studierettleiar kan kontaktast her: Studierettleiar@geo.uib.no

Eksamensinformasjon