Hjem
Studentsider
Masteremne

Glasiologi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår.

Emnet vert ikkje undervist ved lågt studenttal og inngår derfor i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er å gje ei djupare og meir kvantitativ forståing av breprosessar og samspelet mellom vær/klima og brear. I emnet inngår samspelet mellom snø, is og klima, massebalansemodellering, temperatur i brear, brehydrologi, brerørsle og bredynamikk. Prinsippa for bremodellering blir gjennomgått og studentene utvikler isbremodellar med python. Hver student presenterer en glasiologisk artikkel.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV325 skal studenten kunne:

  • Forklare på ein kvantitativ måte samspelet mellom snø, is og klima
  • Forklare prinsippe for massebalansemodellering
  • Gjere greie for temperaturforhold og -fordeling i brear og innlandsisar
  • Forklare korleis vann beveger seg i brear (brehydrologi)
  • Gjere greie for prinsippa for brerørsle og bredynamikk
  • Forklare hovedprinsippa for bremodellering
  • Presentere utvald glasiologisk litteratur for medstudentar

Krav til forkunnskapar

Bachelor i geologi, naturgeografi eller tilsvarende.

Tilrådde forkunnskapar

GEOV230

INF100

Studiepoengsreduksjon

5 sp overlapp med UNIS-emnet AG325 "Glaciology"

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisingen vert gjeven som førelesingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltagelse på 75%.

Vurderingsformer

Mappevurdering med presentasjon.

Hjelpemiddel til eksamen

Lærebok, datamaskin

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Mappevurdering i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Underviser og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon