Hjem

Utdanning

Masteremne

Glasiologi

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOV325
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, engelsk ved behov
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår.

Emnet vert ikkje undervist ved lågt studenttal og inngår derfor i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er å gje ei djupare og meir kvantitativ forståing av breprosessar og samspelet mellom vær/klima og brear enn det som blir gjennomgått i GEOV110 "Innføring i mariun og terrestrisk kvartærgeologi" og GEOV230 "Glasialgeologi". I emnet inngår samspelet mellom snø, is og klima, massebalansemodellering, temperatur i brear, brehydrologi, brerørsle og bredynamikk. Prinsippa for bremodellering blir gjennomgått. Studentane presenterer utvald glasiologisk litteratur på eit seminar.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV325 skal studenten kunne:

- Forklare på ein kvantitativ måte samspelet mellom snø, is og klima

- Forklare prinsippe for massebalansemodellering

- Gjere greie for temperaturforhold og -fordeling i brear og innlandsisar

- Forklare korleis vann beveger seg i brear (brehydrologi)

- Gjere greie for prinsippa for brerørsle og bredynamikk

- Forklare hovedprinsippa for bremodellering

- Presentere utvald glasiologisk litteratur for medstudentar

Krav til forkunnskapar

Bachelor i geologi, naturgeografi eller tilsvarende.

Tilrådde forkunnskapar

GEOV230

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Seminar. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 påfølgjande semester (gjelder fra og med vår 2017).

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatne på eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

5 sp overlapp med GEOL325; 5 sp overlapp med UNIS-emnet AG325 "Glaciology"

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.06.2019, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  21.05.2019
  Sted