Hjem
Studentsider
Masteremne

IceFinse - Arktisk klimaforsking og feltarbeid

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Mastergrad, PhD

Undervisningssemester

Vår. Emnet går siste gang våren 2023.

Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen og & Finse Alpine Forskningssenter.

Mål og innhald

Mål:

Emnet gir en introduksjon til Arktisk klimaforskning, metoder og sikkerhet. Emnet gir ett grunnlag for å forstå alle deler av forskningsprosessen, fra planlegging til data innsamling, analyse og presentasjon av resultat.Emnet vil gi studentene ett utgangspunkt for videre arbeid med en forskningsbasert masteroppgave.

Innhold:

Kurset består av flere komponenter: Planlegging, data innsamling, data analyse, og presentasjon av resultat.

Planlegging: Igjennom colloqium og gruppe arbeid vil studentene forberede seg på feltarbeidet. Studentene deles inn i grupper, hvor hver gruppe får i oppgave å presentere 1-2 vitenskapelig artikler relatert til kursinnholdet og det planlagte feltarbeidet. Presentasjonene vil bli framført i plenum i starten av feltoppholdet på forskningsstasjonen.

Feltkurs - undervisning, datainnsamling og analyse: Dette er den praktiske felt-baserte delen av kurset som vil finne sted på Finse Alpine Forskningssenter. Studentene vil arbeide på forskningsprosjekt i grupper.

Basert på aktuel klimaforskning, vil studene få innsikt i moderne forskningsmetoder ved å innhente data, analysere disse, og sammenligne dem ved bruk av eksisterende data og metoder. Studentene vil gi en presentasjon av gruppeprosjektene mot slutten av feltoppholdet med fokus på forskningsmetoder og analyse.

Feltkurset vil inkludere trening og praktiske øvelser med fokus på sikkerhet ved ferdsel og feltarbeid i vintervær, hvordan sette opp en nød leir, samt sikkerhet på bre.

Presentasjon: Kurset inkluderer utarbeidelse, peer-review og presentasjon av prosjekt rapport. Studentene vil utarbeide en 10-siders prosjekt rapport basert på feltarbeidet på Finse. Utkastet til rapporten vil blir peer-reviewed av to andre deltakere før en endelig versjon blir ferdigstilt og innlevert for evaluering.

Læringsutbyte

Etter gjennomføring av emnet skal studenten oppnå følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generel kompetanse:

Kunnskaper:

Studenten skal kunne:

 • forstå de grunnleggende prosessene i planlegging, innhenting, analyse og kommunikasjon av forskning.
 • forklare grunnleggende konsept relatert til bredynamikk i nåtid og fortid.
 • gjere greie for hvordan klimaarkiv, så som iskjernen, kan gi unik kunnskap om fortidens og dagens klimaendringer.
 • forklare hvordan forskingsbasert feltarbeid kan bidra med ny kunnskap om endring i breene og klima.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • utarbeide og utøve en plan for data innsamling av snø og is prøver i vintervær.
 • sammenligne data og modeler og vurdere fordeler og ulemper.
 • tolke forskningsdata og diskutere anvendelse for å bedre forstå prosesser i klimasystemet.
 • identifisere farer under utøvelse av feltarbeid i Arktiske strøk.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne:

 • presentere og diskutere forskningsstrategier og kritisk evaluere metoder i relasjon til data analyse.
 • nytte kritisk tenkning og fysisks forståelse til å demonstrere interdisiplinære koblinger mellom forskjellige forskningsfelt.
 • kommunisere forskningsresultat muntlig og skriftlig.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Bakgrunn i geovitenskap, klimadynamikk, glasiologi og numeriske metodar er en fordel.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at studenten har studierett knyttet til ett masterprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet eller ph.d.-utdanningen. http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning vil bli gitt i form av webinarer, forelesninger, colloqium, og feltarbeid. Emnet vil ha fokus på studentaktiv forskning og gruppe-basert læring. Arbeidsmengde er estimert til ca. 125timer.

Organisert undervisning/læringsaktiviteter: 2 timer per uke i 3 uker, etterfulgt av 8 dager med feltarbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Frammøte på minst 80% av læringsktivitetene samt felt på Finse er obligatoriske.

Vurderingsformer

Mappevurdering bestående av følgende aktiviteter

Review og presentasjon av forsknings artikler

Presentasjon av feltbasert forskningsprosjekt

Peer-review av skriftlig forskningsrapport

Skriftlig forskningsrapport

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur vil karakterskalaen A-F bli benyttet.

Vurderingssemester

Vår.

Litteraturliste

Litteraturlistet tilgjengelig ved semester start.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisningen i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet ved Institutt for geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Eksamensinformasjon