Hjem
Studentsider
Masteremne

Termokronologi og tektonikk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Annenkvar haust, partallsår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål
Termokronologiske dateringsteknikker, som fisjonspor og (U-Th)/He-datering, gir viktige temperatur-tidsdata for å løse termiske og hevnings/exhumasjons-historier av orogener, passive kontinentale marginer og sedimentære bassenger. UiB har det eneste termokronologilaboratoriet i Norge. Kursets hovedmål er å gi MSc studenter en god bakgrunn i alle aspekter av termokronologi, spesielt i fisjonssporanalyse, og å forberede dem til å gjennomføre et individuelt MSc eller PhD-prosjekt på dette feltet.

Innhold
Kurset dekker teoretiske aspekter av fisjonspor og (U-Th)/He-dateringer, praktiske aspekter, inkludert prøvetaking strategier, mineralseparasjon og preparasjon, omfattende analytiske aspekter samt termisk modellering og tolkning av termokronologiske data. Kurset ledsages av en seminarserie hvor kursdeltakerne studerer og presenterer forskjellige termokronologiske casestudier fra Antarktis, Andes, Apenninene, Nordamerika, Nordsjøen og Skandinavia og andre.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten

  • Kjenner en rekke termokronologiske casestudier fra hele planeten
  • Har en bred teoretisk bakgrunn i termokronologiske teknikker
  • Ha en grunnleggende forståelse av hvordan man planlegger og utformer et termokronologisk prosjekt

Ferdigheter
Studenten

  • Kan separere egnede mineraler fra steinprøver og kan forberede disse til termokronologisk analyse
  • Kan utføre apatittfisjonssporanalyse, sporlengdemåling og Dpar-måling
  • Kan tolke termokronologiske data innenfor et tektonisk ramme

Generell kompetanse
Studenten

  • Kan kommunisere aspekter av termokronologi og tektonikk til et bredt geovitenskapssamfunn
  • Har en grunnleggende forståelse av datakvalitet og usikkerhet

Krav til forkunnskapar

GEOV101, GEOV104

Tilrådde forkunnskapar

MAT101

Studiepoengsreduksjon

5 sp overlapp med GEOL346 og GEOV353

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning, øvelser, seminar: 2 timer per uke

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking i førelesningar, seminar og øvingar.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:
Beståtte obligatoriske aktivitetar

Karakterskala

Bestått/ ikkje bestått

Vurderingssemester

Annankvar haust, partallsår. Det er berre mogleg å vurderingsmelde seg og levere inn mappe i dei semester emnet vert undervist.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Eksamensinformasjon