Hjem
Studentsider
Masteremne

Den geokjemiske verktøykassen

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOV342
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, engelsk ved behov
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål
Emnet har som mål å gi en teoretisk og praktisk innføring i den geokjemiske verktøykassen for geokronologi, radiogen og stabil isotopgeokjemi. Den diskuterer hvordan disse verktøyene kan brukes til å adressere forskningsspørsmål relatert til tid, kilder og prosesser, og gir praktisk kunnskap om de viktigste analytiske teknikkene i geokjemi.

Innhald
Emnet består av tre deler: teoretiske begreper, analytiske metoder og datareduksjon, og anvendelser av den geokjemiske verktøykassen. Første delen diskuterer viktige begreper innen geokronologi og isotopgeokjemi og hvordan verktøykassen kan brukes for å øke forståelsen av geologisk tid, kilder av elementer og prosesser som påvirker fordelinger av elementer i jordens reservoarer. Andre delen dekker generering og bearbeiding av geokjemiske data som involverer et student-basert forskningsprosjekt på laboratoriet på et valgt interesseområde (geokronologi, tradisjonell stabil isotopgeokjemi, ikke-tradisjonell stabil isotopgeokjemi, radiogen isotopgeokjemi). Tredje delen av kurset involverer en student-basert litteraturstudie som diskuterer anvendelsen av den geokjemiske verktøykassen på er selvvalgt emne i geokronologi eller isotopgeokjemi.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten

 • kan forklare prinsippene for geokronologi, radiogen isotopgeokjemi og stabil isotopgeokjemi
 • kan formulere og evaluere geokjemiske problem som kan adresseres med geokronologi, radiogen isotopgeokjemi og stabil isotopgeokjemi
 • kan forklare prinsippene for massespektroskopi, elektromagnetisk spektroskopi og kromatografi
 • kan gjennomgå kvaliteten på geokjemiske data og vurdere feil knyttet til instrumentelle metoder

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke grunnleggende laboratorieutstyr som inkluderer pipetter og analytisk balanse
 • kan utføre prøveforberedelser, analytiske målinger og datareduksjon i geokronologi, radiogen isotopgeokjemi eller stabil isotopgeokjemi
 • kan diskutere og gjennomgå litteratur om geokronologi og isotopgeokjemi
 • kan føre en organsiert oversikt over sitt analytiske arbeid i en labjournal

Generell kompetanse
Studenten

 • kan arbeide i laboratoriet i samsvar med GEO/UiB sine HMS regler
 • kan jobbe både uavheengig og i samarbeid med andre på laboratoriet
 • kan bruke et presist vitenskapelig språk i skriftlige og muntlige presentasjoner

Krav til forkunnskapar

GEOV109 (innføring i geokjemi) eller liknande

Tilrådde forkunnskapar

GEOV101, GEOV103, GEOV107

Studiepoengsreduksjon

5 studiepoeng overlapp med GEOV347

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller Ph.d-utdanninga.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert som følger:

Del 1, teoretiske begreper: 7 uker med forelesninger (4 timer/uke), øvelser og hjemmelekser.

Del 2, metoder og datareduksjon: 4 uker med forelesninger (6 timer/uke i de første to ukene), lab-basert forskningsprosjekt (4 timer/uke), rapportskriving.

Del 3, anvendelse av den geokjemiske verktøykassen: 3 uker med litteraturstudie og presentasjon.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppøte i lab-basert forskningsprosjekt og presentasjon av litteraturstudiet. Obligatorisk innlevering av rapport om lab-basert forskningsprosjekt og essay om litteraturstudiet. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre (3) semester, inkludert semesteret de vart godkjent.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: mappevurdering som inkluderer rapport om lab-basert forskningsprosjekt, evaluering av labjournalen, essay og presentasjon av litteraturstudie, samt med studentvurdering av arbeidet i det lab-baserte forskningsprosjektet.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er berre mogleg å vurderingsmelde seg og levere rapoort/mappe i semester emnet vert undervist.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Kontakt

Studierettleiar ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no