Hjem
Utdanning
Masteremne

Instrumentelle metodar i analytisk geokjemi

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOV347
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:
Analyser av hovudelementer, sporelementer og isotopar representerer eit viktig aspekt av geokjemiske undersøkinger. Dette kurset har som mål å gje kunnskap om dei mest viktige analytiske teknikkane som nyttast i geokjemi, gje praktisk erfaring i dei geokjemiske laboratoria ved Institutt for geovitskap, og lære enkel datareduksjon og regneark ferdigheiter som er relevant for behandling av geokjemiske datasett.

Innhald:
Emnet omfattar generering og behandling av analytiske data i uorganisk geokjemi. Det går gjennom viktige konsept av nøyaktigheit, presisjon, deteksjonsgrense og feilforplantning i analytisk datareduksjon, hovudprinsipp for massespektrometri, elektromagnetiske spektroskopi og kromatografi, og innfører prøveprepareringsteknikkar og statistikk for prøvetaking. Det gir også ei innføring i dei geokjemiske laboratoria ved Institutt for geovitskap og lærer grunnleggjande lab ferdigheter (pipettering, veging, ionebyttekromatografi) og meir avanserte instrumentelle metodar (massespektrometer, spektrofotometer).

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:
Kunnskapar
Studenten

 • kan forklare de grunnleggende prinsippene for massespektroskopi, elektromagnetiske spektroskopi og kromatografi
 • kan forklare betydningen av riktig prøveopparbeidelse
 • kan diskutere feilkilder knyttet til forskjellige instrumentelle metoder
 • kan beskrive hvilke analytisk metode er mest hensiktsmessig for å løse en geokjemisk problem
 • kan forklare begrepene nøyaktighet, presisjon, deteksjonsgrense og metode kalibrering

Ferdigheiter
Studenten

 • kan bruke grunnleggende laboratorieutstyr, som en pipette og analytisk vekt
 • kan utføre grunnleggende analyserutiner, som avstemning av et massespektrometer, kvantitative analyser ved bruk av et spektrofotometer og prøve preparering av ionebytterkromatografi
 • kan beregne deteksjonsgrenser, kalibreringskurver, og feil på resultatene
 • kan vurdere kvaliteten av analytiske data og utføre datareduksjon ved hjelp av Excel

Generell kompetanse
Studenten

 • er kjent med laboratoriefasiliteter tilgjengelig ved Institutt for geovitenskap

Krav til forkunnskapar

GEOV101

Instituttet kan vurdere fritak fra forkunnskapskravet ved søknad. Kontakt studiekonsulenten på Instituttet

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggende kunnskaper i uorganisk geokjemi er anbefalt.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Intensivt undervisning (1 veke): forelesinger og øvingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltakelse på forelesninger og laboratorieøvelser er obligatorisk

Vurderingsformer

Mappevurdering:
 • Rapporter fra laboratorieøvelser
 • Rapporter fra dataøvelser
 • Rapport fra siste øvelsen

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Fagleg overlapp

5 sp overlapp med GEOL347

Vurderingssemester

Det er berre mogleg å vurderingsmelde seg og levere rapport/mappe i semestra emnet vert undervist.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Tlf 55 58 35 19