Hjem
Studentsider
Masteremne

Instrumentering og dataprosessering i jordskjelvsseismologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOV359
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Emnet vert ikkje undervist ved lågt studenttal og inngår derfor i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:
Dette emnet behandlar det grunnleggjande innan jordskjelvobservasjon frå instrumentering til dataprosessering. Teori og praksis blir knytta saman ved å ha forelesninger, lab og dataøvingar parallelt. Emnet tar sikte på å forberede studentane til å meistre drift av seismiske stasjonar og avansert dataprosessering innan jordskjelvseismologi, men gjer også meir generelle ferdigheiter innan fysikk og signalprosessering. Emnet kan òg vere av interesse for studenter innan seismikk.

Innhald:
Emnet startar med ei grunnleggjende innføring i seismometre og digitaliseringsutstyr, og behandlar òg seismiske observasjonar og nettverk i breiare forstand. Studentane vil lære korleis seismometre og registreringsutstyr skal brukast i praksis. Dette vert brukt til å registrere Jordas mikroseismiske støy, som så vert utgangspunktet for computerbasert prosessering. Emnet omhandler òg tema som identifisering av seismiske fasar, jordskjelvlokalisering og berekning av magnitude.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten kan

 • diskutere grunnleggjande elektronikk og signalbehandling som er relevant for jordskjelvseismologi
 • forklare dei ulike metodar og utstyr som brukast i jordskjelvseismologiske observasjonar
 • diskutere generelle konsept av inverse teori og andre matematiske metodar som brukast i observasjonsseismologi
 • forklare komponentane i ein seismisk stasjon

Ferdigheiter
Studenten kan

 • bygge seismiske feltstasjoner
 • utføre grunnleggende jordskjelvdatabehandling

Generell kompetanse
Studenten kan

 • kommunisere grunnleggjande begrep i jordskjelvseismologi til ein j-ekspert
 • skrive vitenskapelige rapporter
 • arbeide med vitenskapelige instrument og datasystemer

Krav til forkunnskapar

GEOV355

Tilrådde forkunnskapar

GEOV111, GEOV219

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

12 uker:

 • Førelesningar, 2 timar/veke
 • Øvelser, 2 timat/veka

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentene er pålagt å skrive rapporter. Rapportane er godkjente i totalt tre semester, inkludert semesteret dei først vart godkjente.

Vurderingsformer

Øvelser 25% og skriftleg eksamen (4 timar) 75%. Digital eksamen, sjå http://www.uib.no/student/86719/digital-vurdering-studenter.

Begge deler må bestås for å få endelig vurdering i emnet.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret. Ved eventuell tidleg eksamen i påfølgjande semester vil resultatet frå dei andre vurderingsdelane stå. Disse kan ikkje tas opp igjen, i semester utan undervisning.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Tlf 55 58 35 19