Hjem
Studentsider
Masteremne

Sekvensstratigrafi

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen, samt kjernekurs ved Statoil Sandsli

Mål og innhald

Kurset har som mål å introdusere studentene for hva sekvensstratigrafi er samt å vise hvordan sekvensstratigrafi anvendes for å bedre forstå hvordan sedimentære lagrekker er bygget opp i et tid-rom perspektiv og hvilke kontroller som styrer denne oppbygningen.
I kurset gjennomgås grunnleggende begreper, prinsipper og metoder i sekvensstratigrafi, inkludert hvordan sedimentære lagrekker kan deles inn i genetiske enheter og hvilke prosesser som styrer sekvensutviklingen gjennom tid. Prinsippene belyses ved hjelp av eksempler og studentene får selv anvende metodene på borekjerner fra norsk sokkel.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:
Studenten skal

 • ha grunnleggende kunnskap om sekvensstratigrafiske konsepter og metoder både for silisiklastiske og karbonatbergarter bergarter
 • kunne forklare dannelsen av viktige diskontinuitetsflater og dele en lagrekke inn i sekvenser
 • kjenne til prosessene bak, og effekten av havnivåendringer, tektonikk og sedimenttilførsel på sedimentære lagrekkers oppbygning

Ferdigheiter:
Studenten kan

 • beskrive og analysere en sedimentær lagrekke med vekt på tolkning av avsetningsmiljø og sekvensstratigrafi
 • identifisere genetisk relaterte enheter og deres mellomliggende diskontinuitetsflater
 • vurdere hvilke kontroller som ligger til grunn for stabling og geometri av sedimentære lagrekker

Generell kompetanse
Studenten kan

 • bruke kunnskapen og ferdighetene ervervet i kurset i praktisk arbeid knyttet til reservoarkarakterisering og evaluering av bassenginnfylling

Krav til forkunnskapar

GEOV101, GEOV107 og Bachelor i geologi/anvendt geofysikk eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

GEOV360

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis i form av forelesninger (2 timer per uke), øvelser (1-2 timer per uke) og arbeid i kjernevisningsrom (4 dager).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske øvingar, obligatorisk arbeid i kjernevisningsrom. Ei obligatorisk øving (seismikk-øving) og journal frå arbeid i kjernevisningsrom skal evalueras godkjennast for å kunne gå opp til eksamen. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldig i tre (3) semester, inkludert semesteret dei var godkjende.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen (4 timer) 60% av karakteren, obligatorisk øving 20% av karakteren, journal frå arbeid i kjernevisningsrom 20% av karakteren.

Alle eksamensdeler må vere bestått med karakteren E eller bedre for å få endeleg vurdering i emnet.

Digital eksamen, sjå: http://www.uib.no/student/86719/digital-vurdering-studenter

Hjelpemiddel til eksamen

Alle kalkulatorar tillatne, i samsvar med fakultetet sine reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL360; 3 sp overlapp med AG323

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret. Ved eventuell tidleg eksamen i påfølgjande semester vil resultatet frå dei andre vurderingsdelane stå. Disse kan ikkje tas opp igjen, i semester utan undervisning.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Tlf 55 58 35 19

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  26.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen