Hjem
Studentsider
Masteremne

Sekvensstratigrafi og "Source-to-sink"

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEOV361
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, engelsk om behov
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 stp

Studienivå (studiesyklus)

Mastergrad, PhD

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen, samt kjernekurs ved Equinor Sandsli

Mål og innhald

Kurset har som mål å introdusere studentane for grunnleggjande kunnskapar i sekvensstratigrafi og «source-to-sink» samt å vise korleis kunnskapen vert nytta for betre å forstå korleis sedimentære lagrekkjer er bygga opp i eit tid-rom perspektiv og kva for kontrollar som styrer denne oppbygginga.  

I kurset går ein gjennom grunnleggjande begrep, prinsipp og metoder både i «source-to-sink», frå sedimentproduksjon via transport til avsetjing, og i sekvensstratigrafi, frå korleis sedimentære lagrekkjer kan delast inn i genetiske eininger til kva for prosessar som styrer utviklinga gjennom tid. Prinsippene klårgjerast ved hjelp av eksempel og studentane får selv  nytte metodene på borkjerner frå norsk sokkel.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar: Studenten skal

 • ha grunnleggjande kunnskap om konsept og metoder i «source-to-sink» og sekvensstratigrafi
 • kunne klårgjere danninga av viktige diskontinuitetsflater og dele ei lagrekkje inn i sekvensar
 • kjenne til prosessane bak, og effekten av tektonikk, klima, sedimenttilførsel og havnivåendringer på sediment ruting fra kjelde til basseng og sedimentære lagrekkjer si oppbygging

Ferdigheiter: Studenten kan

 • framstille og analysere ei sedimentær lagrekkje med vekt på tolking av interne og eksterne kontrollar, avsetjingsmiljø og sekvensstratigrafi
 • identifisere genetisk relaterte eininger og deira mellomliggjande diskontinuitetsflater
 • vurdere kva for kontrollar som ligg til grunn for sediment produksjon, transport og avsetjing samt stabling og geometri av sedimentære lagrekkjer

Generell kompetanse Studenten kan

 • bruke kunnskapen og ferdigheitane  oppnådd i kurset i praktisk arbeid knytta til reservoarkarakterisering og evaluering av bassenginnfylling for CO2 depon, akviferar, og petroleumsførekomstar

Krav til forkunnskapar

GEOV101, GEOV102, GEOV107 og Bachelor i geologi/anvend geofysikk eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

 GEOV360

Studiepoengsreduksjon

10 sp overlapp med GEOL360; 3 sp overlapp med AG323

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av forelesinger (2 timer per uke), øvinger (1-2 timer per uke) og arbeid i kjernevisingsrom (4 dagar).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske øvingar, obligatorisk arbeid i kjernevisningsrom. Ei obligatorisk øving (seismikk-øving) og journal frå arbeid i kjernevisningsrom skal evalueras godkjennast for å kunne gå opp til eksamen. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldig i tre (3) semester, inkludert semesteret dei var godkjende.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen (4 timer) 60% av karakteren, obligatorisk øving 20% av karakteren, journal frå arbeid i kjernevisningsrom 20% av karakteren.

Alle eksamensdeler må vere bestått med karakteren E eller bedre for å få endeleg vurdering i emnet.

Digital eksamen, sjå: http://www.uib.no/student/86719/digital-vurdering-studenter

Hjelpemiddel til eksamen

Alle kalkulatorar tillatne, i samsvar med fakultetet sine reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret. Ved eventuell tidleg eksamen i påfølgjande semester vil resultatet frå dei andre vurderingsdelane stå. Disse kan ikkje tas opp igjen, i semester utan undervisning.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Tlf 55 58 35 19

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Trekkfrist
  26.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen