Hjem
Studentsider
Masteremne

Videregåande bassenganalyse

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEOV364
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, engelsk ved behov
 • Ressursar

Undervisningssemester

Høst. Undervisningen gis konsentrert.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Dette emnet er tverrfagleg og består av to delar:

Den fyrste delen gjer studenten teoretisk bakgrunn og kunnskap om strukturelle, sedimentære og stratigrafiske prinsipp som grunnlag for å forstå utvalde tema i integrert bassenganalyse. Temaene vert førelest og vil eksemplifiseres gjennom øvingar. Døme på temaer som dekkast er: Modellar for skorpe-strekking og bassengdanning, forkastnings- og foldevekst, salttektonikk, «source-to-sink» (erosjon, sediment-ruter, transport, avsetning) og kva for kontrollar som styrer bassenginnfyllingen.

Emnets andre del fokuserer på bruk av moderne digitale kartleggingsteknikkar, som LiDar og fotogrammetri, og korleis ein kan tolke slike data og bruke dei til å byggje 3D modellar av reservoaranaloger. Emnet omfatter heile arbeidsflyten frå datainnsamlingsmetodar, prosessering, tolking og bruk av verkty for bygging av geologiske simuleringsmodellar.

Læringsutbyte

Ved fullført GEOV364 vil studenten:

 • ha detaljert kunnskap om fleire sentrale tema i bassenganalyse
 • ha grunnleggjande kunnskaper om bruk av moderne digitale kartleggingsteknikkar samt å tolke dataene i integrerte sedimentologiske og strukturelle studiar
 • vere kjent med sentral litteratur og den nyaste forskinga innan temaene
 • vere i stand til bruke kunnskapen i eigne forskingsprosjekter

Krav til forkunnskapar

GEOV101, Bachelor i geologi, geofysikk eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

GEOV107, GEOV260

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis intensivt i form av forelesninger og øvelser seks timer per dag i to uker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske oppmøte på alle førelesningar, samt øvingar

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle kalkulatorar tillatt, i samsvar med fakultetet sine reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret uten undervising er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Støttelitteratur blir definert/utdelt under kurset

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Tlf 55 58 35 19

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  15.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen