Hjem
Studentsider
Masteremne

Videregåande bassenganalyse

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 SP

Studienivå (studiesyklus)

Master, PhD

Undervisningssemester

Høst. Undervisningen gis konsentrert.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Dette emnet er tverrfagleg og er samansett av tre delar: Emnets første del inkluderer geomatikk, GIS, og digital blotningsgeologi. Det vil bli fokusert på bruk av moderne digitale kartleggingsteknikkar, som LiDar, fotogrammetri og fjerndata, og korleis ein kan tolke slike data og nytte dei til modellering. Emnet omfattar heile arbeidsflyten frå datainnsamlingsmetodar, prosessering og tolkingsteknikkar.

Emnets andre del har som mål å gi studentane vidaregåande opplæring i tolking og visualisering av 3D seismiske data med fokus på avanserte teknikkar for «conditioning» seismiske data, kartlegging av flater og bruk av ein rekke seismiske attributtar for å beskrive og tolke strukturer, geomorfologi og sedimentologi av avsetjingssystem. I kurset nyttast programmet Petrel.

Den tredje delen gjer studenten teoretisk bakgrunn og kunnskap om strukturelle, sedimentære og stratigrafiske prinsipp som grunnlag for å forstå utvalde tema i integrert bassenganalyse. Døme på tema som dekkast er: Modellar for skorpe-strekking og bassengdanning, forkastings- og foldevekst, salttektonikk, «source-to-sink», sedimentære prosessar og sekvensstratigrafi.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten skal etter å ha gjennomgått kurset

 • ha grunnleggjande kunnskapar om bruk av moderne digitale kartleggingsteknikkar
 • vite korleis seismiske attributtar kan nyttast i facies og avsetningsmiljøtolking
 • ha detaljert kunnskap om fleire sentrale tema i bassenganalyse
 • vere kjent med sentral litteratur og den nyaste forskinga innan temaene
 • vere i stand til bruke kunnskapen i eigne forskingsprosjekt

Ferdigheiter

Studenten skal etter å ha gjennomgått kurset kunne

 • anvende digitale kartleggingsteknikkar
 • tolke kartlagde data i integrerte sedimentologiske og strukturelle studiar samt anvende dem i modellering av reservoaranalogar
 • optimalisere visualisering av seismiske attributtar, og nytte disse i tolking av facies og avsetningsmiljø
 • kunne anvende sentral kunnskap i bassenganalyse i evaluering av eit bassengs strukturelle og/eller sedimentologiske utvikling

Generell kompetanse

 • Være i stand til å bruke kunnskapane og ferdigheitene tilegnet under kurset til praktisk arbeid relatert til undergrunns prospekt evaluering og reservoar karakterisering i forbindelse med mellom anna CO2 lagrings deponi, akviferar og petroleumsførekomstar.

Krav til forkunnskapar

GEOV101, GEOV102, GEOV111, Bachelor i geologi, geofysikk eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

GEOV107, GEOV260, GEOV272

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis intensivt i form av forelesninger og øvelser seks timer per dag i to og en halv uke.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske oppmøte på alle førelesningar, samt øvingar

Vurderingsformer

4 timar skriftleg skuleeksamen. Digital eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle kalkulatorar tillatt, i samsvar med fakultetet sine reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret uten undervising er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Støttelitteratur blir definert/utdelt under kurset

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Tlf 55 58 35 19

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  09.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted