Hjem
Studentsider
Masteremne

Anvendt reservoar modellering

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOV366
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Emnet undervises på engelsk dersom engelskspråklige studenter melder seg til emnet.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 stp

Studienivå (studiesyklus)

Mastergrad, PhD

Undervisningssemester

Vår. Undervisningen gis konsentrert.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Reservoarmodeller er digitale verktøy for tredimensjonal beskrivelse av strukturer, geometrier og egenskapsfordelinger i undergrunnen. Kurset gir en innføring i teori og teknikker for bygging av reservoarmodeller samt praktiske øvelser i modellering. Kurset går intensivt over en uke og er delt inn I to dager med teoriforelesinger og tre dager med praktiske øvelser. Kurset tar for seg bruksområder, bruks-rettet modelldesign og arbeidsflyt i modelleringsprosessen, samt teknikker, algoritmer og data som brukes for strukturell modellering, gitter-bygging, facies modellering og petrofysisk modellering. Det vil også bli gitt en grunnleggende innføring i re-skalering, flytsimulering og håndtering av usikkerhet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse: Kunnskaper Studenten

 • kan forklare grunnleggende begrep, definisjoner og konsepter som ligger til grunn for geostatistikk og praktisk reservoarmodellering
 • kan diskutere skaleringsproblematikk
 • forklare hva som ligger til grunn for modelldesign og valg av modellkonsept
 • kan forklare prinsippene for konstruksjon av strukturmodeller
 • kan demonstrere hvordan modellgrid struktureres
 • kan diskutere valg av algoritmer for modellering av ulike avsetningsmiljø
 • kan diskutere begrensningene som ligger I data og modellverktøy
 • kan diskutere håndtering av usikkerhet i reservoarmodeller
 • har grunnleggende kunnskap om bruk av reservoarmodelleringsprogramvare
 • har grunnleggende kunnskap om bruk av flytmodellering

Ferdigheter Studenten

 • kan skissere modelldesign ut fra tilgjengelige data og formålet med modellen
 • kan sette opp en trinnvis arbeidsflyt for en modell
 • kan kritisk kompilere et geologisk datasett til et gitt modelleringsformål
 • kan bygge en strukturmodell basert på forkastninger, kartlagte horisonter og tykkelseskart
 • kan konstruere et hensiktsmessig gitterdesign basert på strukturgeologisk og sedimentologisk informasjon, CPU begrensinger og modellens formål
 • kan generere enkle faciesmodeller og petrofysiske modeller
 • kan gjennomføre en usikkerhetsvurdering basert på modellrealisasjoner
 • kan kritisk vurdere en reservoarmodell

Generell kompetanse Studenten kan

 • bruke kunnskapen og ferdighetene ervervet i kurset i praktisk arbeid knyttet til modellering av reservoarer.

Krav til forkunnskapar

GEOV101. Bachelor i geologi, geofysikk eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

GEOV105, GEOV107, GEOV260

Studiepoengsreduksjon

5 SP overlapp med GEOL266

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis intensivt i form av forelesninger og øvelser seks timer per dag i én uke.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på alle forelesningar, og innelvering av øvingar. Innlevering av øvingar. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldig i tre (3) semester, inkludert semesteret dei var godkjende.

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle kalkulatorar tillatt, i samsvar med fakultetet sine reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret uten undervising er eksamen tidleg i semesteret

Litteraturliste

Støttelitteratur blir definert/utdelt under kurset

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Tlf 55 58 35 19

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.02.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  04.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen