Hjem
Studentsider
Masteremne

Integrert tolkning av seismikk og geofysiske data

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEOV372
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og eller engelsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Høst. Undervisningen gis konsentrert.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset har som mål å gi studentene videregående opplæring i tolkning av borehullslogger og bruk av seismiske attributtdata samt koblingen av disse datatypene. Dette er grunnleggende ferdigheter for videre arbeid både i petroleumsindustrien og andre næringer og forvaltningsområder der tolkning av undergrunnsdata er sentrale.

I loggdelen av kurset gjennomgås metoder for innsamling av loggdata, hvordan de forskjellige loggeinstrumentene fungerer, hva de måler og hvordan man bruker loggdata til å tolke litologi, porevæskeinnhold, porøsitet og hydrokarbonkontakter. I tillegg blir avsetningsmiljøtolkning og beregninger av hydrokarbonvolum fra borehullslogger og kobling mellom seismikk- og brønndata («well tie») forelest. I seismikk-delen av kurset gjennomgås seismiske tolkningsteknikker med vekt på visualisering og tolkning av seismisk flateinformasjon («seismiske attributter»). I kurset brukes programvaren Petrel. Forståelse av de forskjellige data-typer og innlasting av disse i programvaren inngår som en del av kurset.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper
Studenten skal etter å ha gjennomgått kurset

 • vite hvordan loggdata og seismiske data lastes inn i Petrel
 • ha grunnleggende petrofysiske kunnskaper
 • ha inngående kjennskap til de forskjellige typer logger, inkludert gammastråle-, tetthets- nøytron og hastighetslogger
 • vite hvordan logger knyttes til seismiske data.
 • vite hvordan seismiske attributter kan benyttes i facies og avsetningsmiljøtolkning

Ferdigheter
Studenten skal etter å ha gjennomgått kurset kunne

 • tolke litologi, væskeinnhold, porøsitet og hydrokarbonkontakter fra loggdata.
 • tolke avsetningsmiljø fra logger
 • korrelere logger
 • beregne hydrokarbonvolum fra logger
 • knytte («tie») logger og seismikk
 • optimalisere visualisering av seismiske attributer mht tolkning av facies og avsetningsmiljø.

Generell kompetanse

 • Være i stand til å bruke kunnskapen og ferdighetene ervervet i kurset i praktisk arbeid knyttet til prospektevaluering og reservoarkarakterisering.

Krav til forkunnskapar

GEOV101. Bachelor i geologi, geofysikk eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

GEOV260 og GEOV272

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis intensivt i form av forelesninger og øvelser seks timer per dag i to uker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Alle forelesingane er obligatoriske

Vurderingsformer

Beståtte obligatoriske aktiviteter.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Fagleg overlapp

5 sp overlapp med GEOL365

Vurderingssemester

Det er kun muligheit for vurderingsmeldingi semestra emnet blir undervist.

Litteraturliste

Ingen litteratur

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Tlf 55 58 35 19

Eksamensinformasjon