Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Georessursar og miljø - vurdering i geofag

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeGEOV623
  • Talet på semester2
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Laveregradsnivå, Emnet gis som et tilbud om etterutdanning for lærere

Undervisningssemester

Høst 2017 og vår 2018. Undervisningen i emnet går over to semestre.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Videreutdanningsemne i geofag for lærere som underviser i geofag, eller som ønsker å gjøre det. Emnet kombinerer innføring i geofaglige forhold som er relatert til et vidt spekter av georessurser og fagdidaktikk med hovedvekt på klargjøring av elevenes forståelse for ressurser og miljø.

Læringsutbyte

Kunnskapsmål:

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

- Gjøre rede for hovedtrekkene i petroleumsgeologi, inkludert letevirksomhet og utvinningsteknologi

- Gjøre rede for utnyttelse av andre energikilder og drøfte miljøproblemer knyttet til utnyttelse av dem

- Gjøre rede for utnyttelse av mineraler, bergarter og løsmasser i fastlands-Norge

- Gjøre rede for situasjonen når det gjelder ferskvann som ressurs i deler av verden som har stor mangel på drikkevann og vann til jordbruksvanning

Ferdighetsmål:

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

- Kunne ta i bruk ulike type underveis- og sluttvurderinger som har som mål å klargjøre elevens forståelse for geofaglige forhold

- Utarbeide egne undervisningsopplegg som gir elevene større innsikt i georessurser og miljøutfordringer ved utnyttelse av dem

Holdninger:

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

- Være bevisst når det gjelder etiske og miljømessige utfordringer knyttet til bruk av georessurser

Krav til forkunnskapar

Generell studiekompetanse og realfagskompetanse: Matematikk R1 eller (S1+S2) OG fordjuping i et realfag (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, og med fag fra høyere utdanning.

Undervisningen er lagt opp i forhold til at deltakere har en klasse som de kan bruke når det jobbes med å utvikle undervisningsopplegg. Deltakere uten egen klasse oppfordres til gjøre avtale med en lærer om å få "låne" en.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Emnet har fjernundervisning ved bruk av læringsplattform og dessuten fire samlinger (3+3+2+2) (totalt 75 timer). I løpet av samlingene blir det forelesninger, presentasjoner og mye feltarbeid. Feltarbeidet vil være både individuelt og gruppevis. Det vil være et stort innslag av egenarbeid mellom samlingene.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

- Frammøte (minimum 80% av tiden på fellessamlingene). Det kreves i tillegg tilstedeværelse ved avslutningen av alle samlinger. Dette for å sikre at studenten får grunnlag for solide refleksjoner med omsyn til presentasjon av geofaglig stoff. Dersom kravet om obligatorisk tilstedeværelse og innleverte rapporter ikke er oppfylt, mister studenten retten til å gå opp til eksamen. Det kreves i tillegg tilstedeværelse ved avslutningen av alle samlinger. Dette for å sikre at studenten får grunnlag for solide refleksjoner med hensyn til presentasjon av geofaglig stoff.

- Veiledning: Det er krav til å møte på minst to veiledninger i løpet av prosessen der studentene utvikler egne undervisningsopplegg.

- Presentasjon: På de to første samlingene må man presentere eget arbeid med utvikling av undervisningsopplegg. På siste samling er det eksamenspresentasjon.

All obligatorisk undervisning slik det er beskrevet må være godkjent for å kunne ta avsluttende eksamen.

Vurderingsformer

Skriftlig besvarelse og muntlig presentasjon på siste samling teller til sammen 100 %.

Karakterskala

Bestått / Ikke bestått

Vurderingssemester

Vår 2017

Emneevaluering

Studentene skal evaluere undervisningen i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Institutt for geovitenskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

Foreleser og Administrativ kontaktperson finner du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.