Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Jorda i forandring - læringsteori benyttet på geofagundervisning

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeGEOV624
  • Talet på semester2
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Laveregradsnivå, Emnet gis som et tilbud om etterutdanning for lærere

Undervisningssemester

Høst 2018 og vår 2019. Undervisningen i emnet går over to semestre.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Videreutdanningsemne i geofag for lærere som underviser i geofag, eller som ønsker å gjøre det. Emnet kombinerer innføring i geologiske og meteorologiske prosesser og utvalgte deler av læringsteori som er spesielt relevant for undervisning i geofag.

Læringsutbyte

Kunnskapsmål:

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

- Hovedtrekk når det gjelder geologisk tid, platetektonikk, mineraler og bergarter

- Hovedtrekkene i klimautvikling og teorier om årsaker til klimaendringer

- Hovedtrekkene i det pedagogiske rammeverket ¿Teaching for Understanding¿

- Forklare hvordan geoprosesser er med på å forme jorda, og hvordan man har kommet fram til dagens forståelse av viktige geoprosesser

Ferdighetsmål:

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

- Bruke læringsteoretiske argumenter for valg av mål, aktiviteter og evalueringsmetoder i sin undervisning om geofaglige prosesser

Holdninger:

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

- Være bevisst når det gjelder de pedagogiske utfordringene som er knyttet til å skape innsikt hos elevene i geoprosesser som foregår over store tidsrom

Krav til forkunnskapar

Generell studiekompetanse og realfagskompetanse: Matematikk R1 eller (S1+S2) OG fordjuping i et realfag (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, og med fag fra høyere utdanning.

Undervisningen er lagt opp i forhold til at deltakere har en klasse som de kan bruke når det jobbes med å utvikle undervisningsopplegg. Deltakere uten egen klasse oppfordres til gjøre avtale med en lærer om å få "låne" en.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Emnet har fjernundervisning ved bruk av læringsplattform og dessuten fire samlinger (3+3+2+2) (totalt 75 timer). I løpet av samlingene blir det forelesninger, presentasjoner og mye feltarbeid. Feltarbeidet vil være både individuelt og gruppevis. Det vil være et stort innslag av egenarbeid mellom samlingene.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

- Frammøte (minimum 80% av tiden på fellessamlingene). Det kreves i tillegg tilstedeværelse ved avslutningen av alle samlinger. Dette for å sikre at studenten får grunnlag for solide refleksjoner med omsyn til presentasjon av geofaglig stoff. Dersom kravet om obligatorisk tilstedeværelse og innleverte rapporter ikke er oppfylt, mister studenten retten til å gå opp til eksamen. Det kreves i tillegg tilstedeværelse ved avslutningen av alle samlinger. Dette for å sikre at studenten får grunnlag for solide refleksjoner med hensyn til presentasjon av geofaglig stoff.

- Veiledning: Det er krav til å møte på minst to veiledninger i løpet av prosessen der studentene utvikler egne undervisningsopplegg.

- Presentasjon: På de to første samlingene må man presentere eget arbeid med utvikling av undervisningsopplegg. På siste samling er det eksamenspresentasjon.

All obligatorisk undervisning slik det er beskrevet må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Studentene er selv ansvarlige for å holde seg informert om de gjeldende frister.

Vurderingsformer

Skriftlig besvarelse og muntlig presentasjon på siste samling teller til sammen 100 %.

Karakterskala

Bestått / Ikke bestått

Emneevaluering

Studentene skal evaluere undervisninge i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Foreleser og Administrativ kontaktperson finner du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.