Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Læring i geofaga

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeGEOVDID220
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Haust og vår. Emnet går over to semester, 10 sp haust og 5 sp vår. Oppstart kun om hausten.

Undervisningsstad

UiB og feltturer i Bergen kommune og omegnskommuner

Mål og innhald

Kurset inneholder både geofag og fagdidaktik, og er strukturert etter hovedmomenter i læreplanen for programfag geofag i den videregående skolen. Kurset drøfter i seminarform geofagets egenart, og samfunnsmessige relevans, og fokusere på hvordan geofaglige problemstillinger kan belyses gjennom ulike realfaglige arbeidsmetoder. Det legges vekt på samspillet mellom feltobservasjoner, geofaglige verktøy, digitale hjelpemidler og teori for å formidle helhetlig geofaglig kunnskap og forståelse.

Studentene skal jobbe i grupper med fagdidaktiske tema som bruk av feltarbeid i undervisningen, om argumentasjon og rollespill, om underveis- og sluttvurdering i geofag og grunnleggende læringsteori knyttet til eksempler fra undervisning i geofaglige emner. Videre diskuteres strategier og utfordringer knyttet til kompetansemålene for geofaget i videregående skole.

Læringsutbyte

Kandidaten skal kunne

Kunnskapar

 • Ha grundig kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og utforskende metoder i geofaglige, geodidaktiske og pedagogiske spørsmål
 • Greie ut om utviklingen av geofag som vitenskap og om geofagets egenart
 • Gjøre rede for grunnleggende prinsipper innen feltdidaktikk, skissere og klassifisere geofaglige verktøy til bruk i feltarbeid
 • Presentere hovedtrekkene i geologisk tid, geologiske prosesser, platetektonikk, meteorologi og hydrologi og å bruke kunnskapen til å diskutere utvalgte tilfeller av naturkatastrofer
 • Gjøre rede for utnyttelse av georessurser i Norge og drøfte miljøproblemer mht utnyttelse av georessurser
 • Beskrive hovedtrekkene i klimaendringer, oppsummere teorier om årsaker til klimaendringer og eksemplifisere spor av klimaendringer i felt
 • Gjøre rede for gangen i vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering i geofagene, herunder kritisk lesning, kildekritikk og referering.
 • Drøfte, eksemplifisere og anvende begreper fra utvalgte emner i realfagsdidaktikk på skolefaget geofag. Disse emnene omfatter blant annet vurdering og læringsstrategier.

Ferdigheter

 • Planlegge feltundervisning som bidrar til at elevene lærer å observere og tolke spor etter geofaglige prosesser i felt. Organisere læringsaktiviteter som bidrar til elevers forståelse.
 • Utvikle undervisningsopplegg i geofag ved å bruke en geotop i nærområdet og reflektere over erfaringer i å bruke dette med medstudenter
 • Reflektere over fagdidaktiske utfordringer i tilknytning til geoprosesser og diskutere sammendrag av ulike mediers presentasjon av naturkatastrofer
 • Bruke argumentasjon og rollespill for å gi elever erfaring med å debattere geofag
 • Utarbeide egne undervisningsopplegg som gir elevene større innsikt i georessurser og miljøutfordringer knyttet til utnyttelse av dem
 • Ta i bruk ulike type underveisvurderinger som redskap i elevenes læreprosess, og se underveis- og sluttvurderinger i en sammenheng
 • Kan orientere seg i faglitteratur. Skrive faglitterær tekst, samt kunne gi, motta og bearbeide tilbakemeldinger på egen og andres tekster

Generell kompetanse/holdinger

 • Vurdere og anvende ulike områder som geotoper til geofaglige undersøkelser i skolen
 • Vurdere kritisk de geofaglige beskrivelsene i medienes omtale av naturkatastrofer
 • Være bevisst på hva gode vitenskapelig argumenter er
 • Være bevisst når det gjelder etiske og miljømessige utfordringer knyttet til bruk av georessurser
 • Være bevisst på hvilke utfordringer elever har i sin forståelse av geoprosesser som foregår over store tidsrom
 • Fremme miljøbevissthet, naturglede og respekt for naturens tålegrenser og tanker om bærekraftig utvikling
 • Bruke forsking og egne erfaringer til å forbedre undervisningssekvenser i samspill med med-studenter
 • Kan drøfte sentrale utfordringer i geofagundervisningen med kollegaer og bidra til fagdidaktisk utvikling

Krav til forkunnskapar

Emnet skal normalt tas parallelt med langpraksis i lektorprogrammet i 7. og 8. semester. For å kunne starte langpraksis må man ha bestått minimum 150 sp blant emne som inngår i programmet, der minimum 20 sp må være fagdidaktikk/pedagogikk.

Tilrådde forkunnskapar

GEOV101 eller tilsvarende

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om studierett på lektorprogrammet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset består av forelesninger, seminarsamlinger, gruppearbeid og feltarbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent deltagelse på feltaktivitet.

Godkjent seminarpresentasjon.

Oppgave/tekst hentet fra praksis eller forelesningene

(Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)

Vurderingsformer

Skriftlig populærvitenskapelig artikkel (teller 25% av samlet karakter) Må være bestått for å bestå emnet.

Muntlig eksamen ((teller 75% av samlet karakter).

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Institutt for geovitenskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

Spørsmål knyttet til obligatorikk og vurdering kan rettes til studieveileder@geo.uib.no. For øvrige spøsmål, kontakt studieveileder.laerer@mnfa.uib.no.