Hjem
Studentsider
Masteremne

Kvalitative metodar og planlegging

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 sp

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Kurset byggjer på GLODE302 Introduction to Methodology, og gir ein bred oversyn over (i) ulike tilnærmingar til kvalitativ forsking, (ii) kvalitative datainnsamlingsmetodar, (iii) analyse av kvalitative data, (iv) etikk gjennom heile forskingsprosessen, og (v) det å skrive prosjektoppplanen. Hovedformålet med modulen er å førebudde studenten til eigen masteroppgåveforsking.

Læringsutbyte

Etter gjennomføringa av dette kurset skal studenten ha følgjande læringsutbyte definert i form av kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten har inngåande kunnskap om:

 • Ulike tilnærmingar til kvalitativ forsking
 • Eigenskapar og føremålstenleg bruk av ei rekke kvalitative metodar / teknikkar
 • Ulike tilnærmingar til analyse av kvalitative data
 • Truverde og refleksivitet i kvalitativ forsking
 • Etikk gjennom heile forskingsmetoden
 • Krav til prosjektskildring for masteroppgåva

Ferdigheiter:

Studenten har evna til å:

 • Utarbeide ein intervjuguide og gjennomføre eit djupneintervju og bruke minst to andre kvalitative datainnsamlingsmetodar / teknikkar
 • Kode og analysere kvalitative data
 • Evaluere etiske prosedyrar relatert til forskingsdesign og datainnsamling
 • Utforme eit forskingsprosjekt og skrive ein prosjektplan

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • Kommunisere og diskutere ulike kvalitative forskingsdesign og gjere greie for respektive føremoner og bruksområde for desse
 • Gjere kvalifiserte val mellom ulike kvalitative forskingsmetodar

Samarbeide profesjonelt i grupper

Krav til forkunnskapar

Studenten må ha gjennomført GLODE302 Introduction to Methodology, HABA 301 eller tilsvarande innføringskurs til forskingsmetodar.

Studiepoengsreduksjon

.

Krav til studierett

Ope for alle studentar som er registrert i masterprogrammet i Global Development Theory and Practice, barnevern og helsefremmende arbeid og helsepsykologi. Ope for masterstudentar registrert i andre relevante programmer ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Læringsmetodane vil bestå av førelesningar, gruppearbeid og feltarbeid.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Læringsmetodane vil bestå av førelesningar, gruppearbeid og feltarbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking i praktiske øvingar relatert til ulike kvalitative metodar det er gitt innføring i (individuell intervjuing, deltakarobservasjon, fokusgruppediskusjon)
 • Utarbeiding av prosjektplan for eit masteroppgåve
 • Presentasjon av eige forskingsprosjekt for medstudentar

Vurderingsformer

Heimeeksamen. 5 dager

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår 

Litteraturliste

Blir gjort tilgjengelig 1 desember

Emneevaluering

Kurset vil bli evaluert i samsvar med Det psykologiske fakultet sine rutiner for deltakande evaluering og UIB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Emneansvarleg

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Administrativt ansvarleg

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.04.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.04.2022, 15:00
  Trekkfrist
  21.03.2022
  Sensur kunngjøres
  28.04.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen