Hjem
Studentsider
Masteremne

Kvantitative metodar og planlegging

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 stp

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Dette er eit spesialiseringskurs i kvantitativ metode, planlegging av forsking, og anvendt statistisk analyse. Kurset gir ein introduksjon til vitskapsteori og forskingsmetodar, men vektlegg planlegging av kvantitativ forsking og statistisk analyse av kvantitative data i helse- og sosialfag. Studentane får grunnleggjande kunnskap i å skrive prosjektplan for eit kvantitativt masteroppgåveprosjekt, samt grunnleggjande innføring i statistisk analyse ved hjelp av SPSS.

Læringsutbyte

Etter gjennomføring av dette kurset skal studenten ha følgjande læringsutbyte definert i form av kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten skal ha inngåande kunnskap om:

 • Ulike kunnskapsparadigme og forklaringsmodellar, og implikasjonar av desse for val av metodisk strategi
 • Sentrale omgrep og teoriar innan kvantitative og kvalitative metodar, kombinerte metodar og aksjonsforsking
 • Etiske prinsipp i forsking og bruk av desse i kvantitativ og kvalitativ forsking
 • Krav til masteroppgåveprosjekt
 • Eigna bruk av ei rekke statistiske metodar / teknikkar
 • Tolking av statistisk analyse

Ferdigheiter:

Studenten kan:

¿ Stille studiespørsmål som kan løysast ved hjelp av statistiske metodar, til dømes hypotesetesting

¿ Modellere data ved hjelp av alternative tilnærmingar og bestemme endeleg tilnærming til ein analyse

¿ Annotere og tolke resultat (output) frå statistiske analysar

¿ Formatere tabellar og grafar som presenterer statistiske analysar

¿ Utforme eit forskingsprosjekt og skrive ein prosjektplan

Generell kompetanse:

Ved slutten av kurset skal studenten:

 • Kritisk, analytisk og systematisk evaluere forskingslitteratur (i både kvalitativ og kvantitativ metode)
 • Tenke kritisk, reflekterande og kreativt om statistisk analyse
 • Ha metodologisk kompetanse knytt til problemstillingar knytt til statistikkrelatert problemløysing
 • Kunne velje passande statistiske analysar for gitt type studiedata

Krav til forkunnskapar

For å ta emnet må forutgående emner i studieprogrammet være bestått

Studiepoengsreduksjon

.

Krav til studierett

Ope for alle studentar registrert i masterprogram ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL).  

Arbeids- og undervisningsformer

Læringsmetodane vil bestå av førelesingar og seminar.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Læringsmetodane vil bestå av førelesingar og praktiske statistikkøvingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • 80% obligatorisk oppmøte på seminar
 • Innlevering av analysar gjort i SPSS, samt tolking av resultata.
 • Utarbeiding av prosjektplan for ei masteroppgåve
 • Presentasjon av eige forskingsprosjekt for medstudentar.

Alle obligatoriske aktivitetar må vere gjennomført og godkjent før studenten sin individuelle eksamen blir evaluert.

Vurderingsformer

Heimeeksamen, 5 dagar

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår 

Litteraturliste

Tilgjengeleg 1. desember

Emneevaluering

Kurset vil bli evaluert i samsvar med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UIB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

HEMIL-senteret

Emneansvarleg

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Administrativt ansvarleg

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.08.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.08.2022, 15:00
  Trekkfrist
  08.08.2022
  Sensur kunngjøres
  05.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen