Hjem
Studentsider
Masteremne

Kvantitative metodar og planlegging

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGLODE304
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 stp

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Kurset er ei vidareføring av emnet GLODE302 Introduction to Methodology, med fokus på planlegging av kvantitativ forsking og analysemetodar for kvantitative data. Studentane får grunnleggjande kunnskap for å skrive eit kvantitativt masteroppgåveprosjekt, grunnleggjande teknikkar ved hjelp av SPSS.

Læringsutbyte

Etter gjennomføring av dette kurset skal studenten ha følgjande læringsutbyte definert i form av kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten skal ha inngåande kunnskap om:

¿ Krav til masteroppgåveprosjekt

¿ Eigna bruk av ei rekke statistiske metodar / teknikkar

¿ Tolking av statistisk analyse

Ferdigheiter:

Studenten kan:

¿ Kode forskingsdata i analyserbare datasett

¿ Stille studiespørsmål som kan løysast ved hjelp av statistiske metodar, til dømes hypotesetesting

¿ Modellere data ved hjelp av alternative tilnærmingar og bestemme endeleg tilnærming til ein analyse

¿ Annotere og tolke resultat (output) frå statistiske analysar

¿ Formatere tabellar og grafar som presenterer statistiske analysar

¿ Utforme eit forskingsprosjekt og skrive ein prosjektplan

Generell kompetanse:

Ved slutten av kurset skal studenten:

¿ Tenke kritisk, reflekterande og kreativt om statistisk analyse

¿ Ha metodologisk kompetanse knytt til problemstillingar knytt til statistikkrelatert problemløysing

¿ Kunne velje passande statistiske analysar for gitt type studiedata

Krav til forkunnskapar

Studenten må ha gjennomført GLODE302 Introduction to Methodology, HABA301, eller tilsvarande innføringskurs til forskingsmetodar.

Studiepoengsreduksjon

.

Krav til studierett

Ope for alle studentar som er registrert i masterprogrammet i Global Development Theory and Practice, master i Barnevern og master i Helsefremjande arbeid og helsepsykologi. Ope for masterstudentar registrert i andre relevante program ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Læringsmetodane vil bestå av førelesingar og praktiske statistikkøvingar.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Læringsmetodane vil bestå av førelesingar og praktiske statistikkøvingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Innlevering av analysar gjort i SPSS, samt tolking av resultata.
 • Utarbeiding av prosjektplan for eit masteroppgåve
 • Presentasjon av eige forskingsprosjekt for medstudentar.

Alle obligatoriske aktivitetar må vere gjennomført og godkjent før studenten sitt individuelle arbeid blir evaluert.

Vurderingsformer

Heimeeksamen, 5 dagar

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår 

Litteraturliste

Tilgjengeleg 1. desember

Emneevaluering

Kurset vil bli evaluert i samsvar med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UIB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

HEMIL-senteret

Emneansvarleg

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Administrativt ansvarleg

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.04.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.04.2022, 15:00
  Trekkfrist
  21.03.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen