Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i politikk og forvaltning

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Studentane skal gjennom kurset tileigne seg kunnskap om sentrale grunntema i faget politikk og forvaltning.  Det vil bli lagt vekt på å få fram:

 • grunntema i statsvetenskapleg teori teori og særtrekk ved politikk og forvaltning
 • korleis analysemåtane i faget artar seg på ulike utvalde empiriske og tematiske nedslagsfelt
 • sentrale forklaringsmodellar med vekt på institusjonar
 • vitskapsteoretisk og metodisk grunnlag for faget

Læringsutbyte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne:

Kunnskapar

 • Gjera greie for grunntema i  statsvitenskapeleg teori med vekt på politikk og forvaltning
 • Gjera greie for det sentrale vitskapsteoretiske og metodiske fundamentet for faget.
 • Gjere greie for norske politiske og administrative institusjonar.

Ferdigheiter

 • Bruke teoriar om politikk og administrasjon til å analysere politisk-administrative institusjonar.

Generell Kompetanse

 • Kunna skrive faglege tekstar som reflekterer hovudprinsippp for akademisk skriving.
 • Kunna skrive faglege tekstar som i bestemte sjangere rettet mot spesifikke og angitte målgrupper.

Krav til forkunnskapar

Generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

 • AORG100A (10 sp)
 • AORG100B (10 sp)

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar. Det vert omkring 20 førelesingar og 12 seminarsamlingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking på seminar (minimum 75%)
 • To individuelle innleveringer
 • Ein gruppepresentasjon

Obligatorisk arbeidskrav må vere oppfylt før eksamen kan avleggjast. Godkjent arbeidskrav har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsform:

 • Heimeeksamen, 3 dagar  3000 ord (+/- 10 %) 
 • Skuleeksamen 4 timer 

Dette er ein mappevurdering. Begge eksamenene tel likt i den endelege samlekarakteren. Ein samla karakter vil bli gitt på mappa.

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Ny skuleeksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering, som har levert heimeeksamen.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for politikk og forvaltning har det administrative ansvaret for emnet.  

Kontaktinformasjon

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Trekkfrist
  30.10.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   13.11.2023, 09:00
   Innleveringsfrist
   15.11.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
   • Digital innlevering, Inspera
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   21.11.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen