Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

EU og internasjonale organisasjonar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng 

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet vil gi ei oversikt og innsikt i virkeområda til internasjonale og overnasjonale organisasjoner ved hjelp av organisasjons- og governance teori. Hovudfokus vil vera på EU og nokre sentrale internasjonale organisasjonar som til dømes WTO, IMF/Verdsbanken og FN, samt Noreg sitt forhold til desse. I tillegg til å gje studentane konseptuell reiskapar for analyse av desse organisasjonane og deira handlingar, vil vi diskutere utvalde empiriske case av europeisk og global styring, slik som matsikkerheit, migrasjon og handel.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten:

  • kan gi ei oversikt over korleis dei internasjonale og overnasjonale institusjonane er organisert og opererar i globale styringsprosessar.
  • kjennar ulike teoriar som kan forklare framveksten, funksjonane og påverknaden til internasjonale organisasjonar.
  • forstår korleis desse organisasjonane påverkar norsk politikk og politiske prosessar.

Ferdigheter

Studenten:

  • kan forklara bakgrunnen for og framveksten av desse institusjonane
  • kan drøfta utviklinga av institusjonar på det internasjonale eller overnasjonale styringsnivået i lys av orgainsasjons- og governance teori
  • vurdera effektane av internernasjonale organisasjonar ved hjelp av deira evne til problemløysing, legitimitet og maktrelasjonar.

Generell kompetanse

Studenten:

  • kan vurdera nasjonale institusjonar og politiske prosessar i lys av internasjonale institusjonelle utviklingstrekk
  • kan innhenta ny kunnskap, kritisk vurdera og formidla den
  • kan samanlikne og samanstille ulike teoretiske perspektiv og bruke dei på empiriske fenomen.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

AORG100A / AORG100B

Studiepoengsreduksjon

  • AORG107 (15 sp).

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

12-14 førelesningar og 8-12 seminarsamlingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

4 timar skriftleg skuleeksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgjande semester berre for studentar med rett til ny vurdering

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.   

Emneansvarleg

Course coordinator and administrative contact person can be found on Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Department of Government at the Faculty of Social Sciences has the administrative responsibility for the course and the study programme

Eksamensinformasjon