Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskingsdesign

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng 

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Siktemålet med dette emnet er å gi deg innsikt i og praktisk røynsle med utforming av forskingsdesign med vekt på samanhengen mellom problemstilling, teoretiske perspektiv, metodisk tilnærming og datagrunnlag.

Emnet skal gi deg praktisk øving i å skrive eit forskingsdesign:

 • formulere forskingsproblem,
 • trekkje inn relevant teori og gjennomgang av litteratur,
 • identifisere relevante datakjelder og datainnsamlingsmetodar,
 • diskutere vilkår for generalisering.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten har inngående kunskaper om:

 • Ulike relevante teoriar og perspektiv som kan vera relevante på eit forskingsfelt
 • Grunnprinsippa for fruktbart vitskapleg design

Ferdigheter

Studenten kan

 • Utvikla eit sjølvstendig forskingsdesign som dannar grunnlaget for arbeidet med masteroppgåva.
 • Formulere og diskutere eit forskingsproblem, gjennomgå litteratur, og ta avgjersler knytt til val av teori og metode som er relevant for forskingstemaet.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • Identifisera relevante datakjelder og metodar for datainnsamling.
 • Kritisk vurdera kjelder, akademisk argumentasjon og bruka referansar.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Studiepoengsreduksjon

Ingen 

Krav til studierett

Emnet er for studentar som er tatt opp til masterprogrammet i politikk og forvaltning

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, gruppearbeid og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent utkast til paper og obligatorisk oppmøte på seminar. Arbeidskravet er gyldig inneverande semester og påfølgjande eksamenssemester. Arbeidskrava må være godkjent før eksamen kan avlegast.

Vurderingsformer

Innlevering av paper 5000 ord (+/-10 %)

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for politikk og forvaltning har det administrative ansvaret for emnet.  

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Innlevering av paper

  Innleveringsfrist
  26.05.2023, 14:00
  Trekkfrist
  12.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen