Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Gresk prosa og grammatikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga blir gitt i andre halvdel av vårsemesteret (på heiltid)

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Gjennom lesing av eit utval lettare originaltekstar (t.d. Lysias, Xenofon, Platon, Menander, Khariton, Dion Khrysostomos og Det nye testamente) gir emnet sikrare kunnskapar i gammalgresk. Sikker meistring av elementa i formlæra og av det sentrale ordtilfanget er framleis det sentrale, men også syntaksen blir stadig meir systematisk dregen inn i studiet.

Læringsutbyte

Kunnskapar

- Kandidaten har økt kjennskap til gresk språk og grammatikk.

Ferdigheiter

Kandidaten kan

- lese greske tekstar på eiga hand med bruk av ordbok

- identifisere former og analysere setningar på gresk ved hjelp av grammatikk.

- omsetje enkle engelske eller norske setningar til gresk.

Generell kompetanse

Kandidaten kan

- setje seg inn i den grammatiske strukturen i eit nytt språk

- arbeide med tekstar på andre språk ved hjelp av grammatikk, ordbok, tekstkommentar o.l.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ein rår til at studentane har avlagt eksamen i GRE101 eller har eit tilsvarande kunnskapsnivå.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Denne eksamenen er open for personar utan studierett, etter søknad til Utdanningsavdelinga. Se UHL §3-10)

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar (over delar av pensumtekstane) og øvingar (i praktisk språkmeistring, m.a. gjennom omsetjing til gresk, og i bruk av ordbok).

Omlag 42 timar, tre gonger i veka siste halvdel i semesteret. 

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Vurderingsformer

Eksamen består av ein heimeeksamen på seks timar, der kandidaten skal omsetje ein pensumtekst frå gresk med ordbok, svare på grammatiske spørsmål og omsetje enkle setningar frå norsk til gresk.

Våren 2021 blir skriftlig eksamen gjennomført på campus som normalt viss mogleg. Om det ikkje er mogleg med eksamen på campus, blir vurderingsforma: Digital munnleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ordbok. Ordboka skal vere frå gresk til morsmål eller frå gresk til anna valfritt språk og skal ikkje innehalde bøyingsmønster: Berg, Græsk-dansk ordbok eller ordbok av tilsvarande storleik.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Pensum er på til saman omlag 40 sider greske originaltekstar frå ein tekstantologi med kommentar (eller frå tilsvarande utgåver). Dessutan inngår hovuddraga av attisk formlære og syntaks, samt delar av ei framstelling av den greske litteraturhistoria.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for klassiske fag

Emneansvarleg

Fagmiljøet i klassiske fag

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  03.06.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  20.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen