Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Gresk prosa og grammatikk

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGRE102
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, engelsk ved behov.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga blir gitt i andre halvdel av vårsemesteret (på heiltid)

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Gjennom lesing av eit utval lettare originaltekstar (t.d. Lysias, Xenofon, Platon, Menander, Khariton, Dion Khrysostomos og Det nye testamente) gir emnet sikrare kunnskapar i gammalgresk. Sikker meistring av elementa i formlæra og av det sentrale ordtilfanget er framleis det sentrale, men også syntaksen blir stadig meir systematisk dregen inn i studiet.

Læringsutbyte

Kunnskapar

- Kandidaten har økt kjennskap til gresk språk og grammatikk.

Ferdigheiter

Kandidaten kan

- lese greske tekstar på eiga hand med bruk av ordbok

- identifisere former og analysere setningar på gresk ved hjelp av grammatikk.

- omsetje enkle engelske eller norske setningar til gresk.

Generell kompetanse

Kandidaten kan

- setje seg inn i den grammatiske strukturen i eit nytt språk

- arbeide med tekstar på andre språk ved hjelp av grammatikk, ordbok, tekstkommentar o.l.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ein rår til at studentane har avlagt eksamen i GRE101 eller har eit tilsvarande kunnskapsnivå.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar (over delar av pensumtekstane) og øvingar (i praktisk språkmeistring, m.a. gjennom omsetjing til gresk, og i bruk av ordbok).

Omlag 42 timar, tre gonger i veka siste halvdel i semesteret. 

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Vurderingsformer

Eksamen består av ei skriftleg prøve på seks timar, der kandidaten skal omsetje ein pensumtekst frå gresk med ordbok, svare på grammatiske spørsmål og omsetje enkle setningar frå norsk til gresk.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Pensum er på til saman omlag 40 sider greske originaltekstar frå ein tekstantologi med kommentar (eller frå tilsvarande utgåver). Dessutan inngår hovuddraga av attisk formlære og syntaks, samt delar av ei framstelling av den greske litteraturhistoria.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  13.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen