Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Gresk: Jonisk og etterklassisk prosa med bacheloroppgåve

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGRE251
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, engelsk ved behov
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga blir normalt gitt i vårsemesteret.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet omfattar lesing dels av prosatekstar på jonisk dialekt frå den klassiske perioden (t. d. Herodot og Hippokrates), dels av tekstar frå hellenistisk og romersk tid. Også kristne tekstar, frå Det nye testamente til kyrkjefedrane på 300-talet, kan inngå i studiet. Det blir dessutan gitt ei innføring i overleveringshistorie og tekstkritikk.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten har:

- større kjennskap til gresk grammatikk og litteraturhistorie med vekt på den joniske dialekt, koine-gresk og attisisme

- tileigna seg utvida kunnskap om dei trekka som kjenneteiknar den litteraturen og kulturen studiet fokuserer på.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

- utvikle, avgrense og formulere problemstillingar innan et gitt tema

- kartlegge kva forskingslitteratur og kjelder som er relevant for problemstillinga

- analysere forskingslitteratur/kjelder, trekke eigne konklusjonar på grunnlag av dette

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

- setje seg inn i ein omfattande faglitteratur - formidle kunnskap derifrå - utvikle og gjennomføre eit lengre sjølvstendig skriftleg arbeid og argumentere for eigne konklusjonar derifrå

Krav til forkunnskapar

Minimum eitt av emna: GRE101, GRE102, GRE103, GRE104

Tilrådde forkunnskapar

Avlagt eksamen i minst 3 av greskemna på 100-nivå.

Studiepoengsreduksjon

GRE251 overlappar med GRE201 (15 stp)

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesningar over delar av pensumtekstane og andre moment i pensum, og praktiske øvingar i tekstkritikk.

26 timar (ein dobbelttime i veka).

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk retteleiing knytt til bacheloroppgåva.

Vurderingsformer

Bacheloroppgåvepå omlag 15 sider under obligatorisk rettleiing. I tillegg kjem munnleg eksamen. Munnleg blir gitt etter sensur på bacheloroppgåva og har justerande funksjon med inntil ein karakter opp eller ned.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Vår. Det er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske undervisningsaktivitetar.

Litteraturliste

Pensum er på til saman omlag 100 sider gresk prosatekst (30 liner = 1 side), minst 50 av desse skal lesast i kommenterte utgåver. Dessutan inngår oversiktlege framstellingar av overleveringshistorie og tekstkritikk, og relevante delar av meir avanserte framstellingar av gresk litteraturhistorie og språkhistorie.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Bacheloroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Trekkfrist
  16.09.2022
  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   30.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen