Hjem
Studentsider
Masteremne

Gresk valemne

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår/haust etter behov 

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Gresk tekstpensum II:

Mål: Studiet vil gi studentane auka kjennskap til gresk språk og litteratur.

Innhald: Studenten les eit gresk tekstpensum, anten innan eit spesifikt felt definert etter sjanger, tema, periode, dialekt eller stil, eller et utval tekster frå ulike felt med sikte på brei kompetanse. Ei tilrådd inndeling er å lese prosa på GRE301, medan ein les drama og poesi på GRE303. I tillegg les ein på begge emna sekundærlitteratur om dei aktuelle greske tekstane.

GRE303 er eit valemne i mastergraden og kan dersom studenten ønskjer det bytast ut med eit av dei tilrådde valemna i studieplanen. Studenten melder seg då til eksamen i den respektive emnekoden og melder frå til instituttet om valt emne.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten har

- inngåande kjennskap til gresk språk og grammatikk

- inngåande og detaljert kunnskap om valde greske forfattarar og tekster

- innblikk i forskinga på dei valde greske forfattarane og tekstene

Ferdigheiter

Kandidaten kan

- omsette dei valde tekstane utan hjelpemiddel

- relatere greske tekster frå ulike sjangrar med kvarandre, den greske litteraturhistoria og den breiare historiske bakgrunnen

- tileigne seg hovudmomenta i innhaldet i ein ukjend gresk tekst utan hjelpemiddel

Generell kompetanse

Kandidaten kan

-forstå og gjere greie for samanhengar av litterær, historisk, overleveringsmessig eller språkleg art

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Krav om gyldig studierett på masterprogrammet i gresk ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir om råd er samordna med undervisninga på tilsvarande kurs på 200-nivå, elles i form av individuell rettleiing. Studentane skal også parallelt følgje dei metode- og oppgåveseminara som blir gitt ved fagmiljøet for å få metodisk og anna fagleg skolering som kan kome til nytte i tekststudiet.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen på 6 timar

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A-F 

Vurderingssemester

Vår/haust etter behov 

Litteraturliste

Pensum er på til saman omlag 200 sider gresk prosatekst (30 linjer = 1 side), eller 4000 linjer gresk vers, eller en vekta kombinasjon av vers og prosa; i tillegg skal ein velje eit utval sekundærlitteratur relatert til dei greske tekstane. Tekster blir valt av studenten i samråd med rettleiar.

Tekster som har inngått i bachelorgraden kan ikkje leggjast opp på nytt.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for klassiske fag

Emneansvarleg

Fagmiljøet i klassiske fag

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Skriftlig eksamen vil ikke foregå på campus våren 2020. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Trekkfrist
  13.05.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen