Hjem
Utdanning
Masteremne

Fordjuping i metode, etikk og prosjektplan

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal gje studenten utdjupande kunnskap om kvalitativ eller kvantitativ metode og forskingsetiske prinsipp. Studentane skal fordjupe seg i ein av dei to metoderetningane. Emnet skal setje studenten i stand til å planleggje og gjennomføre eit sjølvstendig forskingsarbeid gjennom masteroppgåva.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskaper:

Studenten:

· har inngående kunnskap om forskningsetiske prinsipper, prosedyrer og krav til fremgangsmåter ved forskning

· har særlig innsikt i forskningsetiske aspekter knyttet til utsatte grupper

Ferdigheter:

Studenten:

· kan kritisk reflektere over egen rolle i forskningsprosessen med særlig fokus på etiske utfordringer knyttet til datainnsamling og rapportering

· kan utforme prosjektplan i tråd med gjeldende retningslinjer og krav

Generell kompetanse:

Studenten:

· kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger

· kan under veiledning gjennomføre et forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende etiske standarder og retningslinjer

Studenten skal ved avsluttet emne, hvis vedkommende har valgt fordypning i kvalitativ metode ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskaper:

Studenten:

· har inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling av data

· har inngående kunnskap om kvalitativ analyse

· har inngående kunnskap om sentrale kvalitetskriterier for analyse og rapportering av kvalitative data

Ferdigheter:

Studenten:

· kan utforme forskningsspørsmål som er egnet for kvalitativ forskning

· kan analysere et kvalitativt datamateriale

· kan gjøre rede for metodisk framgangsmåte samt prinsipper for rapportering og drøfting av funn i tråd med gjeldende kvalitetskriterier

Generell kompetanse:

Studenten:

· kan ta forskningsstrategiske valg knyttet til utforming og gjennomføring av et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt

· kan kritisk vurdere kvalitet og relevans av forskning som kunnskapsproduksjon, samt vitenskapens muligheter og begrensninger, rolle i samfunnet og

ansvar for hvordan den brukes

Studenten skal ved avsluttet emne, hvis vedkommende har valgt fordypning i kvantitativ metode ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskaper:

Studenten:

· har god kunnskap om operasjonalisering, standardiserte måleinstrumenter, skalaer og indekser

· har inngående kunnskap om forutsetninger for slutningsstatistikk

· har inngående kunnskap om univariate, bivariate og multivariate analyser

Ferdigheter:

Studenten:

· kan utforme forskningsspørsmål som er egnet for kvantitativ forskning

· kan bruke programvare for statistisk databehandling

· kan gjennomføre adekvate statistiske analyser av data

· kan tolke og rapportere resultater av statistiske analyser

· kan gjøre rede for metodisk framgangsmåte samt prinsipper for rapportering og drøfting av funn i tråd med gjeldende kvalitetskriterier

Generell kompetanse:

Studenten:

· kan ta forskningsstrategiske valg knyttet til utforming og gjennomføring av et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt

· kan kritisk vurdere kvalitet og relevans av forskning som kunnskapsproduksjon, samt vitenskapens muligheter og begrensninger, rolle i samfunnet og ansvar for hvordan den brukes

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett på masterprogrammet i barnevern og helsefremjande arbeid og helsepsykologi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga er samlingsbasert, og skjer på to/tre samlingar, kvar på to/tre dagar. Det blir til saman gjeve 18 førelesingstimar og 12 timar seminar/gruppeorganisert undervising. I tillegg kjem individuell og/eller gruppetilbakemelding på øvingsoppgåver, sjølvstudium og studenten sitt eige arbeid med oppgåver.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Heimeeksamen, 5 dagar.

Talet på ord: 3000 (litt. liste ikkje inkludert).

Karakterskala

Ved sensur av emnet brukar ein karakterskalaen A til F.

Vurderingssemester

Vår

Det er tilbod om eksamen i påfølgjande, undervisningsfrie semester.

Litteraturliste

Kjernelitteraturen for emnet utgjer ca. 1000 s.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.01. for vårsemesteret.

Norsk og engelskspråkleg litteratur.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og Det psykologiske fakultetet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

HEMIL-senteret

Emneansvarleg

HEMIL-senteret

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet v/ HEMIL-senteret har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studieveileder@psyfa.uib.no

Tlf. 55 58 27 10

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.08.2019, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.08.2019, 12:00
  Trekkfrist
  25.08.2019
  Andre opplysninger
  NB! Tidlig oppmeldingsfrist: 23.8.19. Trekkfrist: 25.8.19.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen