Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve i helsefremjande arbeid og helsepsykologi

 • Studiepoeng60
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeHEFR395
 • Talet på semester2
 • Språk Norsk/engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

60 stp

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Hovudmålet med mastergradsoppgåva er å kvalifisere til vitskaplege arbeidsformer.

Mastergradsoppgåva skal skrivast som monografi. Studentane vert oppmoda om å omarbeide oppgåva til artikkel etter eksamen. Oppgåva skal fortrinnsvis vere ein empirisk studie. Det er imidlertid også rom for å skrive ei reint teoretisk oppgåve.

Oppgåva kan skrivast på engelsk. For språkbruksreglar vert det vist til APA-manualen.

Læringsutbyte

Generelt læringsutbytteEtter arbeidet med dette emnet skal studentane ha nådd følgjande generelle læringsutbytte:

KunnskapKandidaten:

 • har omfattande kunnskap om eit spesifikt tema innan helsefremjande arbeid/helsepsykologi

FerdigheiterKandidaten:

 • kan bruke sentrale forskningsprinsipp
 • kan analysere problemstillingar og datatilfang på ein systematisk og kritisk måte

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan gi ei nyansert, klar og presis framstilling av eit temaområde.

Spesifikt læringsutbytte

Det vert vidare forventa at kandidaten har nådd følgjande spesifikke læringsutbytte:

KunnskapKandidaten:

 • har ingåaende innsikt i temaet for mastergradsoppgåva og relevant teori og empiri som kan belyse problemstillingane i oppgåva

FerdigheiterKandidaten:

 • kan velje forskingsdesign i tråd med problemstillingane
 • kan velje og gjennomføre relevante analysetilnærmingar i tråd med type data og problemstillingar

Generell kompetanseKandidaten:

 • kan gi ei skriftleg framstilling som belyser dei valde problemstillingane på ein akademisk god og reflektert måte
 • kan arbeide sjølvstendig med eit omfattande forskingsarbeid
 • har evne til å fremje sjølvstendige vurderingar og refleksjonar knytta til forskningstemaet

Krav til forkunnskapar

Studentane må ha gjennomført og greidd eksamen i HEFR331, HEFR342, HEFR343 og HEM303/HEM304 før dei kan ta HEFR395.

Tilrådde forkunnskapar

Metodekunnskap og akademisk skriving

Studiepoengsreduksjon

.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett/(masterstudenter) på Masterstudiet i Helsefremjande arbeid/helsepsykologi ved Det psykologiske fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Sjølvstendig arbeid, og seminar haust og vår

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Innlevering av masteroppgåve på 70-90 sider. Framside, innhaldsliste, litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg til dette. Oppgåva skal enten skrivast individuelt eller i par. Når to studentar skrivar samen aukast talet til 80-100 sider. Formkrav for oppgåva er spesifisert i rettleiingsheftet.

MERK: Tekst generert av ChatGPT og andre KI-tekstgeneratorar er ikkje tillate i innleverte skriftlege arbeid eller i eksamenar.

Karakterskala

Ved sensur av masteroppgåva nyttast karakterskalaen A-F.

Vurderingssemester

Vår og haust.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere individuell for kvar enkelt masteroppgåve.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

HEMIL-senteret

Emneansvarleg

HEMIL-senteret

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet v/HEMIL-senteret har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studieveileder@psyfa.uib.no

Tlf. 55 58 27 10

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåva

  Innleveringsfrist
  20.11.2023, 14:00
  Trekkfrist
  06.11.2023
  Sted
  • Digital innlevering, Studentweb