Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve i helsefremjande arbeid og helsepsykologi

 • Studiepoeng60
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeHEFR395
 • Talet på semester2
 • Språk Norsk/engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Hovudmålet med mastergradsoppgåva er å kvalifisere til vitskaplege arbeidsformer.

Mastergradsoppgåva skal skrivast som monografi. Studentane vert oppmoda om å omarbeide oppgåva til artikkel etter eksamen. Oppgåva skal fortrinnsvis vere ein empirisk studie. Det er imidlertid også rom for å skrive ei reint teoretisk oppgåve.

Oppgåva kan skrivast på engelsk. For språkbruksreglar vert det vist til APA-manualen.

Læringsutbyte

Generelt læringsutbytte
Etter arbeidet med dette emnet skal studentane ha nådd følgjande generelle læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten:

 • har omfattande kunnskap om eit spesifikt tema innan helsefremjande arbeid/helsepsykologi

Ferdigheiter
Kandidaten:

 • kan bruke sentrale forskningsprinsipp
 • kan analysere problemstillingar og datatilfang på ein systematisk og kritisk måte  

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan gi ei nyansert, klar og presis framstilling av eit temaområde.

Spesifikt læringsutbytte

Det vert vidare forventa at kandidaten har nådd følgjande spesifikke læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten:

 • har ingåaende innsikt i temaet for mastergradsoppgåva og relevant teori og empiri som kan belyse problemstillingane i oppgåva

Ferdigheiter
Kandidaten:

 • kan velje forskingsdesign i tråd med problemstillingane
 • kan velje og gjennomføre relevante analysetilnærmingar i tråd med type data og problemstillingar 

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan gi ei skriftleg framstilling som belyser dei valde problemstillingane på ein akademisk god og reflektert måte
 • kan arbeide sjølvstendig med eit omfattande forskingsarbeid
 • har evne til å fremje sjølvstendige vurderingar og refleksjonar knytta til forskningstemaet

Krav til forkunnskapar

Studentane må ha gjennomført og greidd eksamen i HEFR331, HABA301, HEFR342/MABARN316, HEFR341 og GLODE303 eller GLODE304 (eller HABA302) før dei kan ta HEFR395.

Tilrådde forkunnskapar

Metodekunnskap og akademisk skriving

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett/(masterstudenter) på Masterstudiet i Helsefremjande arbeid/helsepsykologi ved Det psykologiske fakultetet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Mastergradsoppgåva kan vere eit individuelt arbeid eller gjennomførast i gruppe på inntil to studentar. Oppgåva kan vere eit frittståande arbeid, men vert sterkt tilrådd å inngå som ein avgrensa, men sjølvstendig del av eit pågåande forskingsprosjekt. Oppgåva skal svare til 60 studiepoeng og vere på 70-90 sider.
Det vil bli gjennomført fellesseminar med relevans for masteroppgåva i haust og vår semesteret. Det vil bli en obligatorisk felles samling med presentasjon av masteroppgaven etter innlevering.
For nærare informasjon om struktur og innhald, sjå Retningslinjer for mastergradsoppgåva i helsefremmende arbeid/helsepsykologi.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det vil bli ei obligatorisk felles samling med presentasjon av masteroppgåva etter innlevering.

Vurderingsformer

Skriftleg innlevering.

Karakterskala

Ved sensur av masteroppgåva nyttast karakterskalaen A-F.

Vurderingssemester

Vår og haust.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere individuell for kvar enkelt masteroppgåve.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

HEMIL-senteret

Emneansvarleg

HEMIL-senteret

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet v/HEMIL-senteret har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studieveileder@psyfa.uib.no

Tlf. 55 58 27 10

Eksamensinformasjon