Hjem
Studentsider
Masteremne

Kvalitetsforbedring i helsetjenesten

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målsetninga med emnet er å gi studentene kunnskaper, ferdigheiter og haldninger i tilhøve til å forbetre og sikre kvalitet på helse- og omsutstenester.

Studentane skal blant anna få innsikt i:

 • Forventningar og krav til kvalitet frå pasienter og styresmakter
 • Kva for teoriar og metodar for kvalitetsforbedring som er mest relevante for norsk helsevesen
 • Korleis måle og vurdera kvalitet
 • Korleis utvikla og innføra eit kvalitetssystem i ei avdeling eller organisasjon
 • Korleis rettleia einskildpersonar, grupper og organisasjonar gjennom kvalitetsutviklingsprosessar
 • Kva for krav som vert stilt til leiarar som vil utvikla god kvalitet i ein organisasjon

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har avansert kunnskap om sentrale teorier og det vitenskapelige grunnlaget for kvalitetsforbedring i helsetjenesten.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om kvalitet som begrep og forekomst og konsekvenser av kvalitetssvikt i tenestene.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om hvordan samfunnsmessige endringer, rammebetingelser, ny kunnskap og innovasjoner kan påvirke kvaliteten og muligheten for kvalitetsforbedring i helsetjenesten.
 • Kandidaten har avansert kunnskap om metoder og verktøy for forbedring av kvalitet og kan anvende disse på ny områder.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om betydningen av brukermedvirkning i utviklingen av tjenestene.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan analyser og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å avdekke og forstå mulige konsekvenser av kvalitetssvikt i tjenestene.
 • Kandidaten kan ved hjelpe av teorier, metoder og innøvde ferdigheter på selvstendig grunnlag planlegge, gjennomføre og evaluere kvalitetsforbedring.
 • Kandidaten kan legge til rette for brukermedvirkning i utvikling av tjenestene.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan ved hjelp av sine kunnskaper og ferdigheter bidra til systematisk kvalitetsforbedring i helsetjenesten.
 • Kandidaten kan kommunisere og formilde analyser og konklusjoner vedrørende tjenestekvalitet til ledere, kollega og allmenheten.
 • Kan analysere og forstå hvordan organisering og tilrettelegging av tjenestene påvirker brukernes opplevelse av helhetlige og koordinerte tjenester.

Krav til forkunnskapar

Studentane skal ha utdanningsnivå tilsvarande minimum bahelorgrad, i tillegg til minst to års erfaring frå helsetenesta.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Studiet er berekna helsepersonell med grunnutdanning av eit omfang som minimum tilsvara ein bachelor-grad, og som har minst to års relevant yrkespraksis frå norsk helseteneste. Ein søkar opptak til emnet via EVU-søknadsweb.

Arbeids- og undervisningsformer

Ved sida av forelesninger består undervisinga av egenaktivitet i form av gruppebasert læring. Det vert gjeve høve til å analysera praktiske eller teoretiske problem med utgangspunkt i eigen praksis, og studenten presenterer oppgåver for kvarandre.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Deltidsstudiet er lagt opp med 4 vekes-samlingar i Bergen. Studiet går over eit tidsrom på cirka 6 månader. Det må bereknast tid til sjølvstudium mellom samlingane.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Minimum 80% oppmøte til undervisning

Gruppeoppgåve. Oppgåva vert presentert i plenum med påfølgjande diskusjon. Denne vert vurdert til bestått/ikkje bestått. Arbeidskravet må beståast før eksamen.

Vurderingsformer

Individuell heimeeksamen over eit oppgitt tema. Intern sensor og ekstern sensor.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturliste blir lagt ut på Mitt UiB.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert gjennom fortløpande tilbakemeldingar, evalueringssamling siste dag kvar samling, og elektronisk spørreundersøking i etterkant av kurset.

Programansvarleg

Programutvalg for ledelse, økonomi, kvalitet og digitalisering i helse

Administrativt ansvarleg

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Kontakt

UiB VidereUniversitetet i BergenPostboks 7800, 5020 BergenTlf.: 55 58 20 40e-post: videre@uib.no

Administrativt ansvarlig:

Iselin Henriksen Kvamme Tlf: 55 58 93 31

https://www.uib.no/personer/Iselin.Kvamme

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  17.03.2023, 11:15
  Innleveringsfrist
  03.04.2023, 12:00
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen