Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Helseøkonomi

Beskrivelse

Helseøkonomi er et deltidsstudium på 20 studiepoeng, som kan tas for seg eller inngå som ett av tre kurs i Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Kurset skal gi innsikt i grunnleggende begreper i økonomifaget. Styringsutfordringer i helse- og omsorgssektorene presenteres sett fra både et samfunnsperspektiv, et foretak/enhetsperspektiv og et individperspektiv. Økonomiske incentiver og potensielle utfordringer i bruken av slike drøftes inngående. Kursdeltakerne skal også få innsikt i metoder for å vurdere lønnsomheten til helsetiltak og behandlingsformer, samt innsikt i økonomisk styring og virksomhetsplanlegging.

Kursdeltakerne skal også få innsikt i metoder for å vurdere lønnsomheten til helsetiltak og behandlingsformer, samt innsikt i økonomisk styring og virksomhetsplanlegging i helsesektoren.

Målgruppe

Studiet retter seg mot helsepersonell eller andre som jobber i helsesektoren. Du må ha høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, samt kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis fra helsetjeneste i Norge etter endt grunnutdanning.

Undervisning

Deltidsstudium med 4 samlinger over en periode på rundt 6 mnd fra september til januar. Samlingene er obligatoriske, og det er krav om minimum 80 % oppmøte.

Studiesamlinger 2020-2021:

Tirsdag-fredag i uke 39, 44, 48 og 2

22. - 25. september
27. - 30. oktober
24. - 27. november
12. - 15. januar

I tillegg til forelesninger blir det satt av tid til gruppediskusjoner. Kursdeltakerne må også sette av tid til selvstudium mellom samlingene.

Vurdering / eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 2 uker med innlevering via eksamenssystemet Inspera

Innleveringsfrist: Mandag 1. februar 2021 kl. 12.00

Studiefinansiering

Godkjent for støtte fra Lånekassen.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Du må ha høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, samt kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis fra helsetjenesten i Norge etter endt grunnutdanning på bachelornivå eller tilsvarende.

Du må laste opp CV og nødvendig dokumentasjon på at du fyller kravene til oppnådd bachelorgrad/tilsvarende utdanning underveis i søknadsprosessen.  Ha skannet dokumentasjon klar før du starter søknadsprosessen. All dokumentasjon må være lastet opp innen søknadsfristen. Har du graden din fra Universitetet i Bergen, trenger du ikke dokumentere den.

Tilbud om studieplass

Søkere som har tatt ett av de andre kursene som inngår i masterprogrammet (Kvalitetsforbedring i helsetjenesten og/eller Helseledelse) vil bli prioritert ved opptak. Vi vil ellers ta opp studenter som representerer ulike profesjoner og områder innen helse- og omsorgstjenestene, og legger følgende kriterier til grunn for prioritering av søkerne:

1. Antall utdanningspoeng. Av studier ut over bachelorgraden skal bare kurs med minst 30 studiepoeng regnes med.

2. Omfang av relevant yrkeserfaring

3. Spesiell utdanning eller praksis som styrker bredden i studentgruppen.

Dersom det blir fullt, vil du få tilbud om å stå på venteliste.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Institutt for global helse og samfunnsmedisin
55 58 61 00
studie@igs.uib.no


Tilgjengelege kurs

Haust 2020
Pris: NOK 36000
Søknadsfrist: Frist utløpt