Hjem
Studentsider
Masteremne

Helseøkonomi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Studentane skal få oversikt over grunnleggande omgrep i økonomifaget. Det vert lagt vekt på å vise korleis desse omgrepa kan brukas til å vurdere styringsproblem i helsesektoren.

Studentane skal også få innsikt i metodar for vurdering av lønsemd av helsetiltak og behandlingsformer samt innsikt i økonomisk styring og verksemdplanlegging i helsesektoren.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kan gjere greie for korleis myndighetene kan påverke forhold som har mykje å seie for folks helse, kan finansiere helsetenestene, kan betale dei aktørane som produserer helsetenester og korleis dei kan evaluere helsetiltak
 • kjenner til teknikkar som kostnadsanalyser, kostnadseffektivitetsanalyser, nyttekostnadsanalyser og kostnadsverdianalyser.
 • kjenner til prinsippa for intern organisering og styring av helseinstitusjonar samt bruk av regnskap og andre rutinar for rapportering av økonomiske resultat.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan vurdere korleis helse kan målast og kjenner til de prinsipielle og praktiske vanskane med slike målingar.
 • forstår skillet mellom positive og normative vurderingar; grunnlaget for prioriteringar og problem knytt til fordeling av helsetenester.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere ulike formar for reguleringar og anna offentlig innsats i helsesektoren.
 • kan vurdere i kva grad marknadstankegang og konkurranse kan bidra til betre ressursbruk i helsesektoren

Krav til studierett

Studiet er beregnet på helsepersonell med grunnutdanning av et omfang som minimum tilsvarer en bachelor-grad, og som har minst to års relevant yrkespraksis fra norsk helsetjeneste. Søkere med annen relevant utdanning, som for eksempel samfunnsvitere og økonomer, inngår også i målgruppen for programmet.

Arbeids- og undervisningsformer

Deltidsstudiet går over seks månader med undervising i to eller fire dagar pr. månad. Ved sida av forelesninger er det sett av tid til gruppediskusjon. Det vert forventa at studentane held seg oppdatert på oppgitt litteratur og set av tid til sjølvstudium mellom samlingane.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ein individuelle skriftlig oppgåve (2000 ord eller ca 5 sider), og ei gruppeoppgåve med eit sjølvvalt tema som gruppa har felles ansvar for (4000 ord eller 10 sider). I tillegg må man ha minimum 80% oppmøte til undervisning.

Vurderingsformer

Heimeeksamen

Karakterskala

Eksamen vurderes etter karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke-bestått.

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet vert evaluert gjennom fortløpande tilbakemeldingar.

Emneansvarleg

Egil Kjerstad

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Institutt for global helse og samfunnsmedisin har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

UiB Videre

Universitetet i Bergen

Postboks 7800, 5020 Bergen

Tlf.: 55 58 20 40

e-post: videre@uib.no

Administrativt ansvarlig:

Iselin Henriksen Kvamme Tlf: 55 58 93 31

https://www.uib.no/personer/Iselin.Kvamme

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.01.2021, 11:00
  Innleveringsfrist
  01.02.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen