Hjem
Studentsider
Masteremne

Helseøkonomi

 • Studiepoeng20
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeHELØK610
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Emne på masternivå

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Studentane skal få oversikt over grunnleggande omgrep i økonomifaget. Det vert lagt vekt på å vise korleis desse omgrepa kan brukas til å vurdere styringsproblem i helsesektoren.

Studentane skal også få innsikt i metodar for vurdering av lønsemd av helsetiltak og behandlingsformer samt innsikt i økonomisk styring og verksemdplanlegging i helsesektoren.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 • har avansert kunnskap om korleis myndighetene kan påverke forhold som har mykje å seie for folks helse, korleis myndighetene kan betale aktørane som produserer helse- og omsorgstenester og kva incentivverknadar dei ulike betalingsmodellane kan gje.
 • har avansert kunnskap om i kva grad marknadstankegang og bruk av konkurransestimulerande strategiar kan bidra til betre ressursbruk i sektoren.
 • har brei kunnskap om korleis helse- og omsorgstiltak kan evaluerast, eksempelvis ved bruk av kostnadseffektivitetsanalyser, nyttekostnadsanalyser og kostnadsverdianalyser.
 • har brei kunnskap om prinsippa for intern organisering og styring av helseinstitusjonar samt bruk av regnskap og andre rutinar for rapportering av økonomiske resultat.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan analysere utfordringane når det gjeld å prioritere bruken av knappe ressursar innan helse- og omsorgssektoren og moglege problem knytt til fordeling av helsetenester.
 • kan analysere eigen verksemd i et principal-agent perspektiv.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere kor tenleg ulike styringsmodellar og reguleringar er for eigen verksemd og for helse- og omsorgssektoren i stort.
 • kan kommunisere kunnskap og perspektiv om styringsutfordringar i eigen verksemd og i sektoren.

Krav til forkunnskapar

Du må ha bachelorgrad, cand.mag.grad eller tilsvarende grunnutdanning av minimum 3 års omfang, samt minimum 2 års yrkespraksis fra helsetenesta i Noreg

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Studiet er beregnet på helsepersonell med grunnutdanning av et omfang som minimum tilsvarer en bachelor-grad, og som har minst to års relevant yrkespraksis fra norsk helsetjeneste. Søkere med annen relevant utdanning, som for eksempel samfunnsvitere og økonomer, inngår også i målgruppen for programmet.

Arbeids- og undervisningsformer

Deltidsstudiet går over seks månader med undervising i to eller fire dagar pr. månad. Ved sida av forelesninger er det sett av tid til gruppediskusjon. Det vert forventa at studentane held seg oppdatert på oppgitt litteratur og set av tid til sjølvstudium mellom samlingane.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ein individuelle skriftlig oppgåve (2000 ord eller ca 5 sider), og ei gruppeoppgåve med eit sjølvvalt tema som gruppa har felles ansvar for (4000 ord eller 10 sider). I tillegg må man ha minimum 80% oppmøte til undervisning.

Vurderingsformer

Heimeeksamen

Karakterskala

Eksamen vurderes etter karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke-bestått.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06

Emneevaluering

Emnet vert evaluert gjennom fortløpande tilbakemeldingar.

Programansvarleg

Programutvalg for ledelse, økonomi, kvalitet og digitalisering i helse

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Institutt for global helse og samfunnsmedisin har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

UiB Videre

Universitetet i Bergen

Postboks 7800, 5020 Bergen

Tlf.: 55 58 20 40

e-post: videre@uib.no

Administrativt ansvarlig:

Iselin Henriksen Kvamme Tlf: 55 58 93 31

https://www.uib.no/personer/Iselin.Kvamme