Hjem
Studentsider
Masteremne

Masterprogram i helsefag, felles studiedel: Vitskapsteori og sentrale helsevitskaplege tema

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Overordna mål:

Målet med emnet er å gje grunnleggande kunnskap om kunnskapsteoretiske problemstillingar med utgangspunkt i naturvitskaplege og humanistiske tradisjonar, i forholdet mellom kunnskapsteori og kunnskapsproduksjon, samt i kunnskapsomgrepet sin praktiske dimensjon. Emnet skal vidare gje innsikt i sentrale helsevitskaplege temaområde og dei idéhistoriske og kulturelle samanhengane dei har utspring i, inklusiv kjønns- og maktrelasjonar i helsevesenet.

Innhald:

Kunnskapsteoretiske problemstillingar med utgangspunkt både i naturvitskaplege og humanistiske tradisjonar blir belyst og diskutert. Forholdet mellom vitskapsteori og empirisk forsking vil vere sentralt. Fordi helsefaga i hovudsak er praktiske disipliner, blir kunnskapsomgrepet sin praktiske dimensjon drøfta. Sentrale helsevitskaplege temaområder vil bli analysert og problematisert, som til dømes kroppen i spenningsfeltet mellom natur og kultur, forståing av fenomena helse og sjukdom med vidare. Dei idéhistoriske og kulturelle samanhengane som ulike perspektiv på kropp, helse og sjukdom har utspring i vert drøfta. Kjønns- og maktrelasjoner innan helsevesenet vert trekt fram

Læringsutbyte

Studenten skal vise innsikt i ulike vitskapsteoretiske tradisjonar, og med utgangspunkt i desse kritisk kunne analysere og drøfte kunnskapsteoretiske problemstillingar i relasjon til helsefaga, inkludert forholdet mellom kunnskapsteori og kunnskapsproduksjon og kunnskapsomgrepet sin praktiske dimensjon. Studentane skal ut frå sitt helsefaglige perspektiv kunne gjere greie for sentrale helsevitskaplege tema og omgrep, som kroppen i spenningsfeltet mellom natur og kultur, forståing av fenomena helse og sjukdom og dei kunnskapsteoretiske og kulturelle samanheng dei har utspring i. Studenten skal og vise forståing av og innsikt i kjønns- og maktrelasjonar i helsevesenet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisning i emnet HELVIT300 inngår i emnet HEL310

  • Forelesingar i plenum
  • Seminar i høve til studieretning
  • Gruppearbeid
  • Sjølvstudium

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Aktiv deltaking på seminar og i gruppearbeid.

Kunnskapstest.

Vurderingsformer

Obligatorisk oppgave som leveres inn mot slutten av semesteret.

Ekstern og intern sensor

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Litteraturliste

Det vil verte oppgitt litteratur som skal danne utgangspunkt for læringsaktiviteten til studenten og som kan nyttast ved ulike eksamens- og vurderingsformer.

Det er utarbeid 2 litteraturlister, ei for samundervising med HELVIT300 og ei for resten av HEL310.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

e-post: studie@igs.uib.no

tel: 55586100

Emneansvarleg:

Målfrid Råheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

http://www.uib.no/personer/Malfrid.Raheim

Eksamensinformasjon