Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Helseleiing

Beskrivelse

Helseledelse er et deltidsstudium på 20 studiepoeng, som kan tas frittstående eller inngå som ett av tre kurs i Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Kurset skal gi innsikt i sentrale problemstillinger for ledere i helsesektoren:

  • Hva fremmer og hemmer god ledelse i helsesektoren?
  • Sosialmedisinske grunnbegreper om helse og sykdom i befolkningen
  • Prioriterings- og effektiviseringsutfordringer
  • Reformer på ulike nivå i helsesektoren som danner rammer for god ledelse og organisering av den enkelt enhet
  • Hvordan kan organisasjonsteori benyttes som analyseverktøy?
  • Hva fremmer og hemmer læring i kunnskapsorganisasjoner?
  • Kommunikasjon på tvers av profesjonsgrupper
  • Samhandling og endringsledelse

Målgruppe

Studiet retter seg mot helsepersonell eller andre som jobber i helsesektoren. Du må ha høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, samt kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis fra helsetjeneste i Norge etter endt grunnutdanning.

Undervisning

Deltidsstudium med 4 ukesamlinger mandag-fredag over en periode på rundt 6 mnd fra oktober til mars. Samlingene er obligatoriske, og det er krav om minimum 80 % oppmøte. Kursdeltakerne må sette av tid til selvstudium mellom samlingene.

Studiesamlinger 2020-2021:

Mandag-fredag i ukene 37, 42, 45 og 4:

7. - 11. september
12. - 16. oktober
2. - 6. november
25. - 29. januar

Studiet er erfaringsbasert, det innebærer at vi legger opp til en dialogisk arbeidsform hvor kursdeltakernes erfaringer blir brukt aktivt som en ressurs i undervisningen.

Individuelle oppgaver blir fulgt opp med veiledning og presentasjon for kolleger. Gjennom det nettbaserte støttesystemet Mitt UiB får du tilgang aktuell litteratur, timeplaner og annet informasjonsmateriale.

Se emnebeskrivelsen for krav til obligatoriske arbeidskrav i løpet av studiet.

Vurdering / eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 2 uker med innlevering via eksamenssystemet Inspera

Innleveringsfrist: Mandag 15. februar 2021 kl. 12.00

Studiefinansiering

Godkjent for støtte fra Lånekassen.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Du må ha høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, samt kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis fra helsetjenesten i Norge etter endt grunnutdanning på bachelornivå eller tilsvarende.

Du må laste opp CV og nødvendig dokumentasjon på at du fyller kravene til oppnådd bachelorgrad/tilsvarende utdanning underveis i søknadsprosessen.  Ha skannet dokumentasjon klar før du starter søknadsprosessen. All dokumentasjon må være lastet opp innen søknadsfristen. Har du graden din fra Universitetet i Bergen, trenger du ikke dokumentere den.

Tilbud om studieplass

Søkere som har tatt ett av de andre kursene som inngår i masterprogrammet (Kvalitetsforbedring i helsetjenesten og/eller Helseøkonomi) vil bli prioritert ved opptak. Vi vil ellers ta opp studenter som representerer ulike profesjoner og områder innen helse- og omsorgstjenestene, og legger følgende kriterier til grunn for prioritering av søkerne:

1. Antall utdanningspoeng. Av studier ut over bachelorgraden skal bare kurs med minst 30 studiepoeng regnes med.

2. Omfang av relevant yrkeserfaring

3. Spesiell utdanning eller praksis som styrker bredden i studentgruppen.

Dersom det blir fullt, vil du få tilbud om å stå på venteliste.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Institutt for global helse og samfunnsmedisin
55 58 61 00
studie@igs.uib.no

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Haust 2020
Pris: NOK 36000
Søknadsfrist: Frist utløpt