Hjem
Studentsider
Masteremne

Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for manuellterapeutar (etter- og videreutdanning)

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeHELFYT662
  • Talet på semester2
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Overordna mål:

Studenten skal få utdjupande kunnskap om medisinske tilstander som kan forvekslast med muskel- og skjelettplager, samt få kjennskap til bruk av dei mest brukte laboratorieundersøkingar.

Innhald:

Innhaldet skal dekke sentrale fagområde ein brukar som bakgrunnsinformasjon ved utøving av manuellterapi innan fagfelta nevrologi, reumatologi, medikamentbruk, ortopedi, svimmelhet, smertepsykologi, indremedisin, onkologi, og urologi.

Det vert og ei innføring i laboratorieanalysar med gjennomgang av ulike laboratorietestar relatert til klinikk, med vekt på det som er mest aktuelt i vanlig primærpraksis. Det vert gjort greie for diverse laboratorieprøver (kva for, kvifor, normalverdiar, avvik, osv.).

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten har

* inngåande kunnskap og innsikt i patologi relatert til muskel- og skjelettplager, inklusive aktuelle differensial-diagnosar for denne sjukdoms-kategorien, samt innsikt i diagnostikkreiskap som laboratorie-analysar

* innsikt i systemiske tilstander som kan gi opphav til muskel- og skjelettsmerte

* kjennskap til relevante laboratorieprøver og deira diskriminerande evne ift alvorleg sjukdom. Studenten skal ha basiskunnskap om fagfeltet laboratorieanalysar relatert til klinisk bruk

Ferdigheiter:

Studenten

* kan fortolke teikn og funn frå underliggjande sjukdom

* kan om naudsynt henvisa pasientar til spesialisthelsetenesten

Generell kompetanse:

Studenten

* Har kunnskap om dei vanligste lidingane som kan forvekslast med symptom frå muskel-skjelett-lidingar

* Kjennar til regelverk knytt til henvisning og primærkontaktansvar.

Krav til forkunnskapar

Søkere må dokumentere at de har bachelorgrad i fysioterapi eller tilsvarende og norsk autorisasjon som fysioterapeut. I tillegg må de levere inn dokumentasjon på at de har begynt på eller fullført eit mastergradsstudium i manuellterapi som er jamngodt med klinisk matergradsstudium i manuellterapi ved Universitetet i Bergen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisning i differensialdiagnostikk og laboratorieanalysar vert gjeven i form av førelesningar, gruppearbeid, sjølvstudium, og er direkte knytt til kliniske eksempel og tilstander.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Undervisninga er obligatorisk.

Vurderingsformer

Det vert halden ein 2-timers skriftleg eksamen med flervalgsoppgåver på slutten av kurset. Karakteren Bestått krev rett svar på meir enn 60% av oppgåvene.

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått

Litteraturliste

Det vil bli oppgitt litteratur som skal danna utgangspunkt for læringsaktivitet til studentane.

Kontakt

UiB Videre Universitetet i Bergen

Postboks 7800, 5020 Bergen

Tlf.: 55 58 20 40

e-post: videre@uib.no

Administrativt ansvarlig:

Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Studie@igs.uib.no