Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Helseinformatikk

Beskrivelse

Helseinformatikk er et videreutdanningskurs på masternivå som skal gi deg ferdigheter og kompetanse som gjør deg i stand til å bidra til økt nytte av teknologi i helsetjenesten og å kunne utvikle, tilby eller lede digitale helsetjenester.

Kurset er et samlingsbasert deltidsstudium utviklet i samarbeid med FoU-avdelingen i Helse Bergen, ved vekt på konkrete eksempler fra helsetjenesten.

Helseinformatikk skal gjøre deg i stand til å forstå IT-styringsprinsipper og grunnleggende oppbygging og organisering av IKT-utvikling, samt kunne forstå og beskrive IKT-funksjonalitetskrav.

Kurset tar opp følgende tema:

  • Grunnleggende faguttrykk innenfor IT
  • Innføring i nasjonale prioriteringer, lovverk og grunnleggende IKT-strukturer
  • Tekonologiforståelse, informasjonssikkerhet og virksomhetsarkitektur
  • Brukersentrert prosjektmetodikk
  • Strukturering og utveksling av klinisk informasjon
  • Hvordan IT-løsninger kan brukes i kvalitetsforbedring
  • Vurdering av risiko

Se for øvrig emnebeskrivelsen for oversikt over mål og innhold i studiet.

Målgruppe

Studiet retter seg mot ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten som trenger kompetanse i å bygge opp, implementere, organisere og lede bruken av teknologi i helsetjenesten.

Du må ha helsefaglig utdanning eller annen relevant utdanning på minimum bachelornivå. Du må også kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis.

Undervisning

Helseinformatikk er et deltidsstudium over en periode på ca 6 mnd fra september - januar, med studiesamlinger ved Universitetet i Bergen. Undervisningen vektlegger konkrete eksempler fra helsetjenesten og består av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og prosjekt.

Studiesamlinger 2020 - 2021:

Mandag-torsdag i uke 37, 42, 47 og 5

7. - 10. september
12. - 15. oktober
16. - 19. november
1. - 4. februar

Vurdering / eksamen

Hjemmeeksamen over 2 uker med innlevering via eksamenssystemet Inspera

Innleveringsfrist: Mandag 22. februar 2021 kl. 12.00

Studiefinansiering

Godkjent for støtte fra Lånekassen.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Studiet retter seg mot ansatte i helsesektoren med helsefaglig utdanning eller utdanning på minimum bachelornivå. Du må også kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis.

Tilbud om studieplass

Ved opptaket vil vi legge vekt på å få satt sammen en studentgruppe som representerer ulike profesjoner og områder innen helse- og ikt-området. Ved innbyrdes vurdering (rangering) av søkere legger vi vekt på følgende:

1. Antall utdanningspoeng. Av studier ut over bachelorgraden skal bare kurs med minst 30 studiepoeng regnes med.

2. Omfang av relevant yrkeserfaring

3. Spesiell utdanning eller praksis som styrker bredden i studentgruppen.

Dersom det blir fullt, vil du få tilbud om å stå på venteliste.

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

haust og vår

Mål og innhald

Målet til emnet er å gjere studentane i stand til å delta i IKT-arbeid i helsesektoren.

Innhald:

- samanhengar og organisering innanfor helseinformatikkområdet

- relevansen av riktig planlegging av IT-løysningar,

- korleis IT-løysingar kan brukast i kvalitetsforbetring.

- grunnleggande faguttrykk innanfor IT.

- vurdering av risiko

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:
Studenten forstår samanhengar, grunnleggjande oppbygging og organisering av IKT- utvikling.

Ferdigheiter:
Studenten:
*Har grunnleggjande kompetanse for deltaking i IKT-prosjekt, IKT- relatert utviklingsarbeid og i tekniske løysingar som skal leverast

*Kan forstå og beskrive IKT-funksjonalitetskrav

Generell kompetanse:
Studenten:
*Forstår IT- styringsprinsipp

*evnar å kunne kommunisere på tvers av IKT og klinisk fagområder

*kan bidra inn i strategisk IT-arbeid i klinikken

Krav til forkunnskapar

Du må ha relevant høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, samt kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis fra helsetjenesten i Norge etter endt grunnutdanning på bachelornivå eller tilsvarende.

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar.

Omfang: 533 studietimar (20 studiepoeng)
Om det melder seg færre enn 18 studentar til emnet, kan instituttet velje å utsette undervisninga til året etter. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om dette like etter at fristen for å søkje er gått ut.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte (minimum 80 %)

Gruppeprosjekt

Individuelle prosjekt

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen på to veker

Karakterskala

Karakterskala A - F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneansvarleg

Aslak Aslaksen

Kontakt

Kontaktinformasjon

UiB Videre (EVU)
Universitetet i Bergen
Postboks 7800, 5020 Bergen
Tlf.: 55 58 20 40
e-post: videre@uib.no

Administrativt ansvarlig:
Iselin H. Kvamme

Kontakt: iselin.kvamme@uib.no

Eksamensinformasjon