Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskningsetikk og vitenskapsteori

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Målet med emnet er å gi fagrelevant opplæring i vitskapsteori, metodologi og forskingsetikk. Det vert og lagt vekt på å gi fagrelevant opplæring i vitskapleg tenkjemåte, grunnlagsproblem og forskingsmessig tilnærming med relevans for dei ulike helsefaga.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

  • Gjere greie for innhaldet i sentrale vitskapsteoretiske og metodologiske tradisjonar
  • Gjere greie for grunnleggjande vitskapsteoretiske - og metodologiske verktøy (omgrepsavklaring, klassifisering, logiske prinsipp)
  • Gjere greie for innhaldet i relevante forskingsetiske prinsipp og retningsliner

Ferdigheiter

Studenten kan:

  • Analysere og diskutere kunnskapsteoretiske problemstillingar knytt til eige fagområde
  • Reflektere over kunnskapsproduksjon i eige praksisfelt
  • Vurdere vitskapsteoretisk og metodologiske perspektiv i fagartiklar
  • Vurdere forskingsetiske og samfunnsmessige utfordringar knytt til eige fagfelt og bidra til nytenking
  • Utøve forskingsetisk skjøn i møte med konkret forskingsarbeid

Krav til forkunnskapar

Fullført bachelorgrad eller tilsvarande

Krav til studierett

Studentar som er tatt opp til Masterprogram ved Det medisinske fakultet

Arbeids- og undervisningsformer

Det vert brukt studentaktive arbeids- og undervisningsformer:


- Førelesingar med arbeidskrav på førehand

- Obligatorisk gruppearbeid

- Sjølvstudium

- Obligatoriske presentasjonar (munnleg og skriftleg)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i gruppearbeid og ved munnlege presentasjonar

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Essay og refleksjonsnotat (i høve essay-skriving)

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering med emnerapport til studiekvalitetsbasen kvar 2. gong (4. år).

Programansvarleg

Programutvalet i helsefag har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg Kristine Bærøe, http://www.uib.no/personer/Kristine.Baroe

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ Institutt for global helse og samfunnsmedisin har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:
Studie@igs.uib.no

Studie@igs.uib.no

Eksamensinformasjon