Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskningsetikk og vitenskapsteori

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.

Mål og innhald

Målet med emnet er å gi fagrelevant opplæring i vitskapsteori, metodologi og forskingsetikk. Det vert og lagt vekt på å gi fagrelevant opplæring i vitskapleg tenkjemåte, grunnlagsproblem og forskingsmessig tilnærming med relevans for dei ulike helsefaga.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • Gjere greie for innhaldet i sentrale vitskapsteoretiske og metodologiske tradisjonar
 • Gjere greie for grunnleggjande vitskapsteoretiske - og metodologiske verktøy (omgrepsavklaring, klassifisering, logiske prinsipp)
 • Gjere greie for innhaldet i relevante forskingsetiske prinsipp og retningsliner

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • Analysere og diskutere kunnskapsteoretiske problemstillingar knytt til eige fagområde
 • Reflektere over kunnskapsproduksjon i eige praksisfelt
 • Vurdere vitskapsteoretisk og metodologiske perspektiv i fagartiklar
 • Vurdere forskingsetiske og samfunnsmessige utfordringar knytt til eige fagfelt og bidra til nytenking
 • Utøve forskingsetisk skjøn i møte med konkret forskingsarbeid

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

HELSAM302 overlapper med:

Krav til studierett

Studierett på masterprogram i helse og samfunn. Andre studentar kan søkje om plass ved å kontakte studie.igs@uib.no.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vert brukt studentaktive arbeids- og undervisningsformer:

- Førelesingar med arbeidskrav på førehand

- gruppearbeid

- Sjølvstudium

- presentasjonar (munnleg og skriftleg)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaging i gruppearbeid
 • Munnleg gruppepresentasjon

Det forventast at alle studentar møter opp og deltar aktivt i undervisninga. Kvar student har ansvar for eigen læring og for å bidra til gruppas læringsmiljø.

Vurderingsformer

Skriftleg oppgåveinnlevering beståande av:

 • Essay (individuelt- eller gruppe-essay)
 • Individuelt refleksjonsnotat

Karakterskala

Karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet evaluerast etter gjeldande retningslinjer for studiekvalitet. Alle emneevalueringer blir lasta opp i studiekvalitetsdatabasen.

Programansvarleg

Programutvalet for helsefag er ansvarleg for masterprogrammet i helse og samfunn

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: studie@igs.uib.no

Eksamensinformasjon