Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskningsmetode

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeHELSAM303
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal gi en innføring i kvalitative og kvantitative forskingsdesign- og metodar. Kunnskapen skal gi studentane eit grunnlag for å lese, vurdere og analysere forskings- og faglitteratur.

Innhald:

Emnet dekkjer kvalitative og kvantitative forskingsdesign og metodar. Innan kvalitativ forsking vil følgande forskingsdesign bli diskutert: semistrukturerte intervju, fokusgruppeintervju, observasjonsstudiar og dokumentanalyse. Kvantitativ forsking dekker observasjonsstudiar og eksperimentelle studiar og de mest vanlege studiedesign som faller inn under disse hovudgruppene (tverrsnitt, cohort, case-control, randomiserte kontrollerte (RCT) og kvasieksperimentelle design). I tillegg gis det en grunnleggande innføring i vanlege statistiske omgrep og analysemetodar. Grunnlagstenking i kvantitativ og kvalitativ forsking vert reist.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjene læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • grunnleggande kunnskap om forholdet mellom forskingsspørsmål, forskingsdesign- og metodar
 • grunnleggande kunnskap innan kvalitative og kvantitative forskingsdesign
 • grunnleggande kunnskap om kjernespørsmål knytt til gyldigheit i kvalitative og kvantitative forskingsdesign

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • vurdere relevante forskingsdesign- og metodar i høve til aktuelle forskingsspørsmål
 • gjere greie for overordna kvalitetskriterier i evaluering av kvalitativ og kvantitativ forsking
 • gjere greie for vanlege deskriptive statistiske mål og prinsipp for hypotesetesting og generalisering 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • vurdere samanhengen mellom eit forskingsspørsmål og et egna forskingsdesign
 • analysere vitskapelege artiklar med ulike typar forskingsdesign med omsyn til relevante kvalitetskriterier

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

HELSAM303 overlapper med:

 • HEL320 (5 sp)
 • HEL320A (5 sp)

Krav til studierett

Studierett på masterprogram helse og samfunn.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vert brukt studentaktive arbeids- og undervisningsformer, som:

 • Førelesningar med studentførebuande og studentaktiviserande element
 • Gruppearbeid
 • Sjølvstudium
 • Fleirvalstest

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Oppgåveinnlevering
 • Skriftleg tilbakemelding på medstudent sin oppgåve

Det forventast at alle studentar møter opp og deltar aktivt i undervisninga. Kvar student har ansvar for eigen læring og for å bidra til gruppas læringsmiljø.

Vurderingsformer

 • Munnleg gruppepresentasjon
 • Skriftleg oppgåveinnlevering, beståande av:

- Individuell innlevering av gruppeoppgåve

- Individuelt refleksjonsnotat

Karakterskala

Karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet evaluerast etter gjeldande retningslinjer for studiekvalitet. Alle emneevalueringer blir lasta opp i studiekvalitetsdatabasen.

Programansvarleg

Programutvalet for helsefag er ansvarleg for masterprogrammet i helse og samfunn

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studie@igs.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve + presentasjon

  Innleveringsfrist
  14.10.2022, 14:00
  Trekkfrist
  01.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen