Hjem
Studentsider
Masteremne

Kvalitative forskningsmetodar- og tradisjonar

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeHELSAM304
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal gi studentane inngåande kunnskap om kvalitative forskingsmetodar og tradisjonar, deira bruk og metodologiske- og forskingsetiske fundament. Emnet skal bidra til utvikling av ei analytisk haldning og sjølvstende i skriftleg arbeid med tanke på bruk av kunnskap om metodologi, metode, metodebruk og forskingsetikk.

Innhald:

Emnet dekkjer ulike typar kvalitative forskingsmetodar, deira teoretisk-metodologiske fundament og praktiske framgangsmåtar, med særskilt vekt på forsking i helsefaga. Emnet gir innsikt i samanheng mellom forskingsspørsmål og val av metodisk tilnærming og i forholdet mellom teori og empiri. Det vert og lagt vekt på vesentlege aspekt knytt til gyldigheitsspørsmål i kvalitativ forsking som truverd, relevans, refleksivitet og overførbarheit. Kunnskap om normer for vitskapleg virke og forskingsetikk vert anvendt i planlegging av prosjekt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • inngåande kunnskap om ulike kvalitative forskingsmetodiske tilnærmingar
 • grunnleggande kunnskap om ulike tradisjonar kvalitativ forsking i helsefaga har sine røter i
 • inngåande kunnskap om forholdet mellom forskingstradisjonane sine metodologisk-teoretiske fundament, type kunnskap ein spør etter og val av metodiske framgangsmåtar i produksjon og analyse av eit forskingsmateriale
 • grunnleggande kunnskap om analyse av ulike typar kvalitativt forskingsmateriale
 • inngåande kunnskap om gyldigheitskriterier i kvalitativ forsking
 • grunnleggande kunnskap om normer for vitskapleg virke og forskingsetikk

 

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • orientere seg om tidlegare forsking i eit problemfelt og utvikle forskbare problemstillingar med utgangspunkt i eksisterande kunnskap i feltet
 • planlegge og gjennomføre ulike typar kvalitative intervju, observasjon og kjeldegransking
 • utforme og grunngje forskingsdesign og metodologisk tilknyting i konkrete forskingsprosjekt
 • grunngje val av teori i konkrete forskingsprosjekt
 • anvende kunnskap om normer for vitskapleg virke og forskingsetikk i utvikling av konkrete prosjekt

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • vise sjølvstende i bruk av sine kunnskapar om metodologi og metodiske framgangsmåtar i planlegging av kvalitative forskingsprosjekt
 • vise evne til kritisk refleksjon over eiga rolle og posisjon som forskar i kunnskaps-produksjonen
 • vise evne til kritisk refleksjon over forholdet mellom tradisjonstilknyting og type kunnskap ein spør etter
 • vise evne til kritisk refleksjon over forholdet mellom teori og empiri i kvalitative forskingsprosjekt
 • vise evne til kritisk refleksjon over gyldigheitsspørsmål i kvalitative forskingsprosjekt
 • vise evne til kritisk refleksjon over etiske problemstillingar i kvalitative forskingsprosjekt

Krav til forkunnskapar

Gjennomført:

Emna HELSAM302 - Forskingsmetode og HELSAM303 - Vitskapsteori og etikk (Obligatoriske fellesemne)

Krav til studierett

Studentar ved Masterprogram helse og samfunn

Arbeids- og undervisningsformer

Det vert nytta studentaktive arbeids- og undervisningsformer, som:

 • Førelesingar med studentførebuande og studentaktiviserande element
 • Seminar knytt til obligatoriske, individuelle oppgåver
 • Gruppearbeid
 • Sjølvstudium

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på obligatoriske seminar med munnlege presentasjonar og tilbakemelding. Obligatorisk deltaking i gruppearbeid.

Gi skriftleg tilbakemelding til medstudent på obligatorisk forskingsdesignoppgåve på nett (Mitt UiB) og på seminar.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Individuell skriftleg oppgåve

Karakterskala

Karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering med emnerapport til studiekvalitetsbasen kvar 2. gong (4. år).

Programansvarleg

Programutvalet i helsefag har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Målfrid Råheim, http://www.uib.no/personer/Målfrid.Råheim

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ Institutt for global helse og samfunnsmedisin har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

 Studie@igs.uib.noStudie@igs.uib.no

Studie@igs.uib.noStudie@igs.uib.no