Hjem
Studentsider
Masteremne

Eigenopplevd helse, livskvalitet og erfaringar med helsetenesta - Pasientrapporterte data, del 1

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeHELSAM341
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggande kunnskap om ulike definisjonar, sentrale omgrep, teoriar og modellar knytt til helse, sjukdom, funksjon og livskvalitet
 • grunnleggande kunnskap om sentrale omgrep i måleteori, som for eksempel målenivå, reliabilitet, validitet og sensitivitet for endring
 • grunnleggande kunnskap om eigenskaper ved diskriminerande, predikerande og evaluerande målemetodar
 • grunnleggande kunnskap om minimum standard for pasientrapporterte data og kriterier for val av skjema
 • grunnleggande kunnskap om oversettjing og validering av spørjeskjema og andre måleinstrument
 • grunnleggande kunnskap om brukermedverknad i forsking

 

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • granske kritisk eksisterande teoriar og modellar i emneområdet
 • anvende sine kunnskaper til å vurdere resultat og utvikle prosedyrer for å hente inn pasientrapporterte data (PROM) i helsetenesta
 • utvikle og grunngje relevant(e) forskingsspørsmål
 • operasjonalisere dei ulike omgrepa og grunngje val av metode
 • anvende spørjeskjema knytt til å hent inn PROM
 • kommunisere faglege problemstillingar knytt til PROM ut frå praksis, teorigrunnlag og forsking i eige fagfelt
 • bruke kunnskapen til å vurdere ulike metodar for måling av PROM i høve til ulike aldersgrupper, sjukdom og helsetilstandar
 • kritisk vurdere studiar som handler om helse og livskvalitet

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • reflektere kritisk over samanheng mellom helse, sjukdom, funksjon og livskvalitet
 • diskutere teoretiske perspektiv frå emnet i høve til eige praksisfelt, profesjon eller fagområde på ein sjølvstendig og kritisk måte
 • anvende grunnleggande omgrep knytt til eige fagområde
 • gjere greie for dei sentrale tema i emnet og deira plass i og relevans for samfunnet
 • anvende kunnskap knytt til eigenopplevd helse og livskvalitet kritisk og reflektere over kunnskapen sin bruk i praksis
 • bidra til innsikt og kompetanse om eigenopplevd helse og livskvalitet i tverrfagleg samarbeid slik at pasienten/brukaren sitt oppfølgjings- og behandlingstilbod blir best mogeleg
 • undervise og formidle sin kompetanse knytt til eigenopplevd helse og livskvalitet i klinisk praksis, fagtidsskrift og utdanningsinstitusjoner

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i helsefag eller tilsvarande

Krav til studierett

Studentar som er tatt opp til Masterprogram i helse og samfunn.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktiviserande undervisnings- og arbeidsformer vert vektlagt:

 • Førelesingar kombinerast med studentførebuande og studentaktiviserande element
 • Seminar med munnlege framlegg og diskusjon av teori, vitskaplege artiklar og problemstillingar knytt til helse og samfunnsperspektiv
 • Sjølvstudium

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på seminar, gruppebasert aktivitet knytt til gruppe-oppgåver samt individuelle oppgåver

Munnlege presentasjonar av individuelle og gruppebaserte arbeider.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsform:

Individuelt skriftleg arbeid/oppgåve

Karakterskala

Munnlege presentasjonar vert vurdert til bestått/ikkje bestått

Skriftlege oppgåver vurderast med skalaen A-F, der A er beste karakter og F er stryk

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret

Emneevaluering

Evaluering med emnerapport til studiekvalitetsbasen kvar 2. gong (4. år).

Programansvarleg

Programutvalet i helsefag har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ Institutt for global helse og samfunnsmedisin har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

 Studie@igs.uib.noStudie@igs.uib.no

Studie@igs.uib.no