Hjem

Utdanning

Masteremne

Statistikk i helsefagleg forsking

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Overordna mål:

Kurset skal gje ei innføring i grunnleggjande statistiske omgrep, prinsipp og metodar med bruk innan helsefaglig forsking.

Innhald:

-Metodar for å rapportere (skildre og oppsummere) ei samling av data gjennom tabellar, grafar og skildrande mål.

-Grunnleggjande fordelingar: Normalfordeling, binomisk fordeling

-Omgrep i statistisk inferens: Utval og populasjon, hypotese og hypotesetest, test-observator, signifikansnivå, p-verdi og konfidensintervall

- Finne statistisk styrke og utvalsstørrelse

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentane kunne:

Forstå dei viktigaste prinsippa ved bruk av kvantitative forskingsmetodar.

Ferdigheiter

Etter fullført emne skal studentane kunne:

- gjere greie for vanlege deskriptive statistiske mål

- syne at dei forstår føresetnader for generalisering av resultat og prinsippet for ein statistisk test

- bestemme kva for analyser og testar som bør brukast ved dei mest vanlege studiedesign

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentane:

- syne kritisk refleksjon over metodebruk og metodologiske problemstillingar i skriftlege arbeid.

Krav til forkunnskapar

Fullført bachelorgrad eller tilsvarande

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisinga er basert på 20 timer førelesningar

Ei mengd oppgåver blir utdelt i løpet av kurset. Studentane skal arbeide med desse i grupper. Arbeid i grupper vert assistert av kollokvieleiar. Totalt 6 timar gruppearbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente gruppeoppgåver.

Vurderingsformer

Heimeeksamen 5 dagar

Karakterskala

bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

MEDSTA, MEDSTAT1A og ODO-STAT1-B

Emneevaluering

Munnleg evaluering med representantar frå studentgruppa

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

e-post: studie@igs.uib.no

tel: 55586100

Emneansvarleg: Trond Riise, http://www.uib.no/personer/Trond.Riise

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Trekkfrist
  01.09.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen